Podatki

Podatki 2018/2019

10 - 11 grudnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
598 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I - Podatek VAT

Metoda podzielonej płatności (split payment)

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego - cel wprowadzenia nowych regulacji
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową, split payment jako metoda płatności
 • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
 • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona rzeczywiście dobrowolna?
 • planowane wprowadzenie obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji od 2019 r.
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności - należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, “rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)

Zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych

 • wprowadzenie kas fiskalnych online w 2018 r., obowiązek przekazywania danych z kas do Centralnego Repozytorium Kas
 • czy każda kasa będzie musiała być połączona z CRK?, problemy z połączeniem a możliwość dalszego rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online
 • możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników
 • zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami (obowiązek wskazania NIP na paragonie, sankcje)

Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności - nowa “Metodyka” opublikowana przez MF

 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów - przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
 • nowelizacja ustaw wprowadzająca obowiązek raportowania operacji na rachunkach bankowych oraz analizę możliwości użycia rachunku do wyłudzenia skarbowego (tzw. STIR) - uprawnienie KAS do zablokowania rachunku bankowego podatnika
 • tzw. czarna lista podatników - listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
 • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego

Wybrane inne zmiany w VAT planowane od 1.01.2019 r.

 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia - realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
 • zmiana zasad korekty i zwrotu nadpłaconego VAT, w przypadku zawyżenia stawki
 • zmiana wysokości sankcji VAT w przypadku dobrowolnej korekty
 • faktura VAT RR w formie elektronicznej - nowe przepisy
 • brak możliwości korzystania ze zwolnienia VAT do 200.000 PLN przez niektóre podmioty
 • zmiany w rozliczeniu VAT od usług elektronicznych w ramach VAT MOSS

Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.

 • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
 • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych oraz powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu
 • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie definicji “stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” na terytorium innego kraju - czy spółka zależna zagranicznego podatnika w Polsce może oznaczać konieczność rozliczenia VAT w kraju?
 • zgodność z prawem UE przepisów uzależniających neutralność transakcji objętych odwrotnym obciążeniem od wykazania obowiązku w podatku należnym w ciągu 3 miesięcy - pierwsze orzeczenia WSA
 • możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany lub wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych
 • prawidłowe rozliczenie podatku dla usług budowlanych oraz elektroniki, objętych odwrotnym obciążeniem - aktualne wyjaśnienia MF i interpretacje KIS
 • stosowanie stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz eksporcie - aktualne interpretacje i problemy
 • kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być opodatkowane VAT?

DZIEŃ II - Podatki CIT i PIT

Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.

 • Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika - obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł
  • definicja zysków kapitałowych
  • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
  • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu - co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła
 • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
  • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
  • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
  • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
 • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
  • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
  • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
  • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
  • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
 • Podatek od przychodów z budynków
  • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
  • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
  • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
  • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu
 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu
 • Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców - w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.

Planowane zmiany w CIT/PIT w 2019 r.

 • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
  • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych
  • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego)
  • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 • Zmiany dotyczące cen transferowych
  • zmiana definicji podmiotów powiązanych
  • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
  • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
  • zakres dokumentacji cen transferowych
  • inne zmiany w zakresie CT
 • Zmiany dotyczące limitów kosztowych dla finansowania dłużnego oraz usług niematerialnych
  • zmniejszenie z 30% do 20% poziomu EBITDA limitującej zaliczenie do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego
  • zwiększenie z 5% do 10% poziomu EBITDA limitującej zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne
  • usunięcie z ustawy o CIT przepisu umożliwiającego szacowanie dochodu/straty podatnika w oparciu o pojęcie rynkowej zdolności kredytowej

Aktualne problemy w zakresie rozliczenia podatku dochodowego

 • moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, otrzymanie należności, zaliczki, rozliczenia okresowe, odszkodowania i kary umowne, refakturowanie)
 • moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (koszty rozłożone w czasie, moment poniesienia kosztu)
 • koszty reprezentacji, reklamy, promocji oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników - aktualne interpretacje i orzecznictwo
 • aktualne interpretacje oraz orzecznictwo dotyczące podatku u źródła należnego od świadczeń wypłacanych zagranicznym kontrahentom
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatki 2018/2019

10 - 11 grudnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I - Podatek VAT

Metoda podzielonej płatności (split payment)

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego - cel wprowadzenia nowych regulacji
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową, split payment jako metoda płatności
 • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
 • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona rzeczywiście dobrowolna?
 • planowane wprowadzenie obowiązkowego split payment dla niektórych transakcji od 2019 r.
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności - należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, “rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)

Zmiany w zakresie ewidencji przy użyciu kas fiskalnych

 • wprowadzenie kas fiskalnych online w 2018 r., obowiązek przekazywania danych z kas do Centralnego Repozytorium Kas
 • czy każda kasa będzie musiała być połączona z CRK?, problemy z połączeniem a możliwość dalszego rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej online
 • możliwość korzystania ze starych kas fiskalnych, obowiązek wymiany kas fiskalnych, okresy przejściowe dla poszczególnych grup podatników
 • zmiana zasad wystawiania faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonami (obowiązek wskazania NIP na paragonie, sankcje)

Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności - nowa “Metodyka” opublikowana przez MF

 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE, NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Finansów - przesłanki, które powinny zwiększyć czujność, zasady weryfikacji nowych oraz dotychczasowych kontrahentów
 • nowelizacja ustaw wprowadzająca obowiązek raportowania operacji na rachunkach bankowych oraz analizę możliwości użycia rachunku do wyłudzenia skarbowego (tzw. STIR) - uprawnienie KAS do zablokowania rachunku bankowego podatnika
 • tzw. czarna lista podatników - listy podatników wykreślonych z rejestru, niezarejestrowanych oraz przywróconych do rejestru
 • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego

Wybrane inne zmiany w VAT planowane od 1.01.2019 r.

 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia - realizacja wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE
 • zmiana zasad korekty i zwrotu nadpłaconego VAT, w przypadku zawyżenia stawki
 • zmiana wysokości sankcji VAT w przypadku dobrowolnej korekty
 • faktura VAT RR w formie elektronicznej - nowe przepisy
 • brak możliwości korzystania ze zwolnienia VAT do 200.000 PLN przez niektóre podmioty
 • zmiany w rozliczeniu VAT od usług elektronicznych w ramach VAT MOSS

Nowe przepisy dotyczące wydania bonów, voucherów i kart podarunkowych - od 1.01.2019 r.

 • wprowadzenie podziału na bony jednego przeznaczenia oraz różnego przeznaczenia
 • moment powstania obowiązku podatkowego oraz podstawa opodatkowania dla bonów jednego oraz różnego przeznaczenia
 • bony niewykorzystane a obowiązek podatkowy w VAT

Aktualne orzeczenia i interpretacje w sprawach VAT

 • nowy rewolucyjny wyrok TS UE w sprawie transakcji łańcuchowych - przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel oraz warunki transportu jako istotne wskazówki przy ustalaniu sposobu opodatkowania poszczególnych dostaw w łańcuchu; jak ograniczać ryzyko związane z udziałem w transakcjach łańcuchowych?
 • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie momentu wykonania usług budowlanych i budowlano-montażowych oraz powstania obowiązku podatkowego z tego tytułu
 • pytanie prejudycjalne do TS UE w sprawie definicji “stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej” na terytorium innego kraju - czy spółka zależna zagranicznego podatnika w Polsce może oznaczać konieczność rozliczenia VAT w kraju?
 • zgodność z prawem UE przepisów uzależniających neutralność transakcji objętych odwrotnym obciążeniem od wykazania obowiązku w podatku należnym w ciągu 3 miesięcy - pierwsze orzeczenia WSA
 • możliwość odliczenia VAT z faktury wystawionej przez podmiot niezarejestrowany lub wykreślony z rejestru podatników VAT czynnych
 • prawidłowe rozliczenie podatku dla usług budowlanych oraz elektroniki, objętych odwrotnym obciążeniem - aktualne wyjaśnienia MF i interpretacje KIS
 • stosowanie stawki 0% w transakcjach wewnątrzwspólnotowych oraz eksporcie - aktualne interpretacje i problemy
 • kary umowne i odszkodowania - kiedy mogą być opodatkowane VAT?

DZIEŃ II - Podatki CIT i PIT

Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2018 r.

 • Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika - obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł
  • definicja zysków kapitałowych
  • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
  • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu - co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła
 • Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym
  • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
  • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
  • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • uprawnienie organów podatkowych do ustalania tzw. rynkowej zdolności kredytowej podatnika
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów
 • Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi
  • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
  • usługi niewymienione w ustawie a limit kosztów - np. usługi księgowe, prawne, informatyczne
  • umowy na usługi kompleksowe - jak stosować limit kosztów?
  • wyłączenia z limitu - zasady stosowania, praktyczne przykłady, aktualne interpretacje
  • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
  • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
  • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
  • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych
  • najnowsze interpretacje odnoszące się do zakresu stosowania nowych przepisów (np. licencje, znaki towarowe, usługi pośrednictwa itp.)
 • Podatek od przychodów z budynków
  • wyodrębnienie kategorii przychodów z budynków - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
  • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
  • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania
  • zmiany od 2019 r. w tzw. podatku od przychodów z budynków - znaczne rozszerzenie zakresu opodatkowania (np. na budynki magazynowe, hale produkcyjne itp.), wprowadzenie jednej kwoty wolnej od podatku dla wszystkich posiadanych przez podatnika budynków, opodatkowanie wyłącznie budynków oddanych w najem, dzierżawę lub leasing, możliwość ubiegania się o zwrot nadpłaconego podatku i zasady przyznania zwrotu
 • Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu
 • Zmiany dotyczące stosowania 50% kosztów uzyskania przychodu dla twórców - w tym przywrócenie kosztów 50% dla niektórych grup twórców ze skutkiem wstecznym od początku 2018 r.

Planowane zmiany w CIT/PIT w 2019 r.

 • Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
  • wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych
  • limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego)
  • rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
 • Zmiany dotyczące cen transferowych
  • zmiana definicji podmiotów powiązanych
  • modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
  • zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
  • zakres dokumentacji cen transferowych
  • inne zmiany w zakresie CT
 • Zmiany dotyczące limitów kosztowych dla finansowania dłużnego oraz usług niematerialnych
  • zmniejszenie z 30% do 20% poziomu EBITDA limitującej zaliczenie do kosztów podatkowych kosztów finansowania dłużnego
  • zwiększenie z 5% do 10% poziomu EBITDA limitującej zaliczenie do kosztów podatkowych wydatków na usługi niematerialne oraz wartości niematerialne
  • usunięcie z ustawy o CIT przepisu umożliwiającego szacowanie dochodu/straty podatnika w oparciu o pojęcie rynkowej zdolności kredytowej

Aktualne problemy w zakresie rozliczenia podatku dochodowego

 • moment rozpoznania przychodu (wykonanie usługi, otrzymanie należności, zaliczki, rozliczenia okresowe, odszkodowania i kary umowne, refakturowanie)
 • moment rozpoznania kosztu uzyskania przychodu (koszty rozłożone w czasie, moment poniesienia kosztu)
 • koszty reprezentacji, reklamy, promocji oraz świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników - aktualne interpretacje i orzecznictwo
 • aktualne interpretacje oraz orzecznictwo dotyczące podatku u źródła należnego od świadczeń wypłacanych zagranicznym kontrahentom

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
 
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

598 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

349 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?