Windykacja

Egzekucyjne postępowanie sądowe i komornicze - PRAKTYKA. Nowe regulacje prawne od 2019 r.

25 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zabezpieczenie roszczeń a skuteczność egzekucji.

 • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe (weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka).
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego.
 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia.
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności.

 • Rodzaje tytułów egzekucyjnych (orzeczenia, ugody, akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne).
 • Postępowanie klauzulowe (właściwość organów, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, wspólnikom spółek prawa handlowego, spadkobiercom, małżonkowi dłużnika).
 • Klauzula wykonalności na rzecz i przeciwko następcy prawnemu (przed i w trakcie postępowania egzekucyjnego).

Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.

 • Odpowiedzialność za długi spadkowe i egzekucja ze spadku.
 • Ustalenie spadkobierców i majątku spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, spis i wykaz inwentarza).
 • Zgon dłużnika przed skierowaniem sprawy do sądu i w toku postępowania sądowego.
 • Zgon dłużnika po zakończeniu postępowania sądowego i w toku postępowania egzekucyjnego.

Wszczęcie egzekucji i czynności egzekucyjne.

 • Właściwość organów egzekucyjnych (sąd jako organ egzekucyjny, wybór komornika).
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wymogi wniosku, granice i sposoby egzekucji).
 • Ustalenie majątku do egzekucji (wyjawienie majątku, poszukiwanie majątku).

Egzekucja z nieruchomości.

 • Wniosek o egzekucje z nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, udziału we współwłasności).
 • Opis i oszacowanie nieruchomości (wniosek o opis i oszacowanie, warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości).
 • Licytacja nieruchomości (warunki licytacyjne, przebieg licytacji)
 • Przejęcie nieruchomości.
 • Przybicie i przysądzenie nieruchomości (podstawy i skutki)
 • Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności)

Sposoby dłużnika na obronę przed egzekucją.

 • Skarga na czynność komornika (podstawy i tryb postępowania skargowego, zaskarżalność orzeczeń).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne dłużnika i osoby trzeciej (rodzaje powództw, podstawy i tryb postępowania).
 • Ograniczenia egzekucji (przedmioty i sumy nie podlegające egzekucji, tryb rozstrzygania o ograniczeniu egzekucji).

Sposoby wierzyciela na zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość).
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, powództwo o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie przeciwko egzekucji).
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, powództwo o ustalenie, wstąpienie w prawa dłużnika, powództwo o zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

Koszty postępowania egzekucyjnego.

 • Wysokość opłat egzekucyjnych (stawki opłat, opłaty minimalne i maksymalne, koszty egzekucji z nieruchomości).
 • Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Rozliczanie i ściąganie kosztów egzekucji (zasady i tryb pokrywania opłat egzekucyjnych i wydatków, zasady określania i pobieranie opłat od wpłat dokonywanych bezpośrednio przez dłużnika wierzycielowi).
 • Podstawa do obciążania opłatą egzekucyjną wierzyciela (niecelowa egzekucja).
 • Zwolnienia od kosztów egzekucyjnych oraz obniżanie kosztów egzekucyjnych (koszty obciążające podmioty korzystające z ustawowego lub sądowego zwolnienia od kosztów sądowych albo jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej).
 • Zaskarżanie postanowień o kosztach postępowania egzekucyjnego (uchybienia komorników, koszty nienależne, podstawy i tryb zaskarżenia).

Omówienie nowych regulacji prawnych dotyczących komorników i egzekucji sądowej (wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r.)

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o komornikach sądowych (prawa i obowiązki komorników, zasady sprawowania nadzoru nad komornikami, regulacje mające na celu zapewnienie sprawnej, skutecznej i rzetelnej egzekucji sądowej).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów).

Podsumowanie, pytania i dyskusja.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

Sędzia Sądu Rejonowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad szesnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw spadkowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa spadkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Windykacja

Egzekucyjne postępowanie sądowe i komornicze - PRAKTYKA. Nowe regulacje prawne od 2019 r.

25 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zabezpieczenie roszczeń a skuteczność egzekucji.

 • Zabezpieczenia osobowe i rzeczowe (weksel, poręczenie, przystąpienie do długu, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastaw i zastaw rejestrowy, hipoteka).
 • Zabezpieczenie roszczeń przed wytoczeniem powództwa, w trakcie i po zakończeniu postępowania sądowego.
 • Przesłanki zabezpieczenia roszczeń, wymogi wniosku o zabezpieczenie i tryb zabezpieczenia.
 • Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności.

 • Rodzaje tytułów egzekucyjnych (orzeczenia, ugody, akty notarialne, bankowe tytuły egzekucyjne).
 • Postępowanie klauzulowe (właściwość organów, nadanie klauzuli wykonalności przeciwko wspólnikom spółki cywilnej, wspólnikom spółek prawa handlowego, spadkobiercom, małżonkowi dłużnika).
 • Klauzula wykonalności na rzecz i przeciwko następcy prawnemu (przed i w trakcie postępowania egzekucyjnego).

Zgon dłużnika i jego znaczenie dla windykacji należności.

 • Odpowiedzialność za długi spadkowe i egzekucja ze spadku.
 • Ustalenie spadkobierców i majątku spadkowego (stwierdzenie nabycia spadku, zabezpieczenie spadku, spis i wykaz inwentarza).
 • Zgon dłużnika przed skierowaniem sprawy do sądu i w toku postępowania sądowego.
 • Zgon dłużnika po zakończeniu postępowania sądowego i w toku postępowania egzekucyjnego.

Wszczęcie egzekucji i czynności egzekucyjne.

 • Właściwość organów egzekucyjnych (sąd jako organ egzekucyjny, wybór komornika).
 • Wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego (wymogi wniosku, granice i sposoby egzekucji).
 • Ustalenie majątku do egzekucji (wyjawienie majątku, poszukiwanie majątku).

Egzekucja z nieruchomości.

 • Wniosek o egzekucje z nieruchomości (spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, udziału we współwłasności).
 • Opis i oszacowanie nieruchomości (wniosek o opis i oszacowanie, warunki odstąpienia od szacowania nieruchomości).
 • Licytacja nieruchomości (warunki licytacyjne, przebieg licytacji)
 • Przejęcie nieruchomości.
 • Przybicie i przysądzenie nieruchomości (podstawy i skutki)
 • Plan podziału sumy uzyskanej z egzekucji z nieruchomości (uczestnicy podziału, kolejność i zakres zaspokojenia należności)

Sposoby dłużnika na obronę przed egzekucją.

 • Skarga na czynność komornika (podstawy i tryb postępowania skargowego, zaskarżalność orzeczeń).
 • Powództwa przeciwegzekucyjne dłużnika i osoby trzeciej (rodzaje powództw, podstawy i tryb postępowania).
 • Ograniczenia egzekucji (przedmioty i sumy nie podlegające egzekucji, tryb rozstrzygania o ograniczeniu egzekucji).

Sposoby wierzyciela na zwiększenie skuteczności egzekucji.

 • Przeciwdziałanie przewlekłości postępowania egzekucyjnego (skarga na bezczynność komornika, nadzór administracyjny nad komornikiem, skarga na przewlekłość).
 • Przeciwdziałanie ucieczce spod egzekucji z majątkiem (skarga pauliańska, powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną, powództwo o stwierdzenie nieważności czynności prawnej, zawiadomienie o przestępstwie przeciwko egzekucji).
 • Poszerzanie możliwości egzekucji z dalszych składników majątkowych (powództwo o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, powództwo o ustalenie, wstąpienie w prawa dłużnika, powództwo o zniesienie wspólności majątkowej małżonków).

Koszty postępowania egzekucyjnego.

 • Wysokość opłat egzekucyjnych (stawki opłat, opłaty minimalne i maksymalne, koszty egzekucji z nieruchomości).
 • Wynagrodzenie adwokatów i radców prawnych w postępowaniu egzekucyjnym.
 • Rozliczanie i ściąganie kosztów egzekucji (zasady i tryb pokrywania opłat egzekucyjnych i wydatków, zasady określania i pobieranie opłat od wpłat dokonywanych bezpośrednio przez dłużnika wierzycielowi).
 • Podstawa do obciążania opłatą egzekucyjną wierzyciela (niecelowa egzekucja).
 • Zwolnienia od kosztów egzekucyjnych oraz obniżanie kosztów egzekucyjnych (koszty obciążające podmioty korzystające z ustawowego lub sądowego zwolnienia od kosztów sądowych albo jednostki organizacyjne Skarbu Państwa, wniosek o obniżenie opłaty egzekucyjnej).
 • Zaskarżanie postanowień o kosztach postępowania egzekucyjnego (uchybienia komorników, koszty nienależne, podstawy i tryb zaskarżenia).

Omówienie nowych regulacji prawnych dotyczących komorników i egzekucji sądowej (wchodzących w życie 1 stycznia 2019 r.)

 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o komornikach sądowych (prawa i obowiązki komorników, zasady sprawowania nadzoru nad komornikami, regulacje mające na celu zapewnienie sprawnej, skutecznej i rzetelnej egzekucji sądowej).
 • Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o kosztach komorniczych (wysokość kosztów komorniczych i zasady ich ponoszenia oraz tryb postępowania w sprawach dotyczących tych kosztów).

Podsumowanie, pytania i dyskusja.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Sędzia Sądu Rejonowego. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, a także Podyplomowe Studium Prawa Cywilnego prowadzone przez Polską Akademię Nauk w Warszawie i Studia Podyplomowe "Ekonomia i prawo gospodarcze dla sędziów" w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada ponad szesnastoletni staż w orzekaniu w sprawach cywilnych, w szczególności ma doświadczenie w rozstrzyganiu pełnego spektrum spraw spadkowych. Posiada wiedzę nie tylko teoretyczną, ale przede wszystkim z zakresu praktycznego stosowania prawa spadkowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w nauce praktycznej zawodu i sprawowaniu patronatu nad aplikantami adwokackimi i radcowskimi, prowadził wykłady m.in. dla radców prawnych z zakresu postępowania egzekucyjnego oraz ustawy o komornikach i egzekucji sądowej.


CENA SZKOLENIA

690 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?