Podatki

Podatki VAT i CIT - zmiany w roku 2018

28 - 29 maja 2018 r.

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

Cena szkolenia:
1500 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ 1 - Podatek VAT

Metoda podzielonej płatności (split payment) od 1 lipca 2018 r., w tym:

 • zasady dotyczące stosowania metody podzielonej płatności:
  • na czy polega metoda podzielonej płatności oraz kto i kiedy będzie decydował o jej stosowaniu,
  • kogo dotyczy split payment i czy zawsze można dokonać przelewu z zastosowaniem metody podzielonej płatności,
  • ustawowe korzyści ze stosowania split paymentu,
  • split payment u podmiotu dokonującego zapłaty,
  • split paymentu u podmiotu otrzymującego zapłatę,
  • czy i w jaki sposób można wyłączyć stosowanie split paymentu,
  • korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem split paymentu
  • przepisy przejściowe - które faktury mogą być zapłacone z zastosowaniem split paymentu;
 • rachunek VAT - wybrane zagadnienia:
  • zasady otwierania i zamykania rachunków VAT,
  • ile rachunków VAT będzie posiadał podatnik,
  • czy należy zgłosić rachunek VAT do urzędu skarbowego,
  • zasady dysponowania środkami na rachunku VAT przez bank i podatnika,
  • zasady wnioskowania o zwrot środków na rachunku VAT oraz kiedy organ podatkowy będzie mógł odmówić takiego zwrotu,
  • sposób realizacji przelewu w ramach metody podzielonej płatności,
  • zasady wykazywania w bilansie środków na rachunku VAT,
  • płatność kartą a split payment;
 • split payment - praktyczne problemy:
  • metoda podzielone płatności a ulga na złe długi,
  • podzielona płatność u podatników rozliczających się metodą kasową,
  • split payment a odliczenie VAT z faktury oznaczonej “metoda kasowa”,
  • przelewy zbiorcze a split payment,
  • faktury w walucie obcej a metoda podzielonej płatności,
  • skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności dla podatników,
  • kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
  • podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności,
 • pozostałe zagadnienia związane z wprowadzeniem split paymentu
  • nowe terminy zwrotu VAT,
  • ulga za wcześniejszą zapłatę VAT z rachunku VAT

Należyta staranność w świetle “Metodyki ?” opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:

 • co to jest należyta staranność i jakie skutki dla podatników ma jej niezachowanie,
 • należyta staranność - czy konieczne jest tworzenie wewnętrznych procedur,
 • w jaki sposób dochować należytej staranności w przypadku transakcji z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami,
 • przesłanki, które powinny zwiększyć czujność podatnika i jak postąpić w przypadku ich wystąpienia,
 • należyta staranność w orzecznictwie TSUE, NSA i praktyce organów podatkowych,

Zmiany w VAT projektowane w II połowie 2018 r., w tym:

 • wprowadzenie tzw. wniosków grupowych o indywidualną interpretację przepisów prawa - istotne ograniczenie interpretacji indywidulanych,
 • zasady składania tzw. wniosków grupowych oraz ochrona z nich wynikająca,
 • faktury do paragonów - kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury oraz sankcje za naruszenie nowych przepisów,
 • korekta w przypadku wcześniejszego zawyżenia stawki VAT - czy i kiedy będzie możliwa po nowelizacji przepisów (bezpodstawne wzbogacenie),
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe - zmiana wysokość w przypadku dobrowolnej korekty po kontroli,
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia - zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
 • zmiana przepisów dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w podatku VAT,
 • zmiany w zakresie rozliczania VAT w imporcie towarów w odniesieniu do niektórych przypadków (w rozliczeniu zamknięcia),
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących wykreślania podatników z rejestru podatników VAT i VAT UE,
 • dostosowanie przepisów o odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym (paliwa ciekłe),
 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT do 200 tys. zł przez niektóre podmioty,
 • faktury VAT RR - zmiana zasad wystawiania i odliczania zryczałtowanego zwrotu VAT na nich wykazanego,
 • kasy on-line - kto i od kiedy będzie musiał je stosować,
 • zasady używania kas on-line a przerwy techniczne w możliwości przesyłu danych.

Zmiany w VAT projektowane od 1 stycznia 2019 r. wdrażające przepisy unijne, w tym:

 • opodatkowanie bonów na towary i usługi,
  • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
  • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
  • podstawa opodatkowania a bony
  • bony a zasady fakturowania
  • bony niezrealizowane a skutki w VAT
  • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów - nowe uproszczenia.

Transakcje łańcuchowe a WDT, WNT i eksport towarów w świetle orzecznictwa TSUE, NSA i wyjaśnień organów podatkowych, w tym:

 • transakcje towarowe pomiędzy trzema i więcej podmiotami a zasady ustalania sposobu ich opodatkowania VAT,
 • czy istotne są warunki transportu oraz kto go organizuje i za niego płaci,
 • dostawy ruchome i nieruchome a miejsce przeniesienia prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel na kolejny podmiot w łańcuchu dostaw,
 • stawka 0 % w WDT i eksporcie towarów a transakcje łańcuchowe - zasady stosowania oraz najczęściej popełniane błędy,
 • nabycie od polskiego kontrahenta towaru transportowanego z zagranicy - czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze

Pozostałe zagadnienia wynikające a najnowszych orzeczeń TSUE, NSA i wyjaśnień organów podatkowych, w tym:

 • przedwczesne wystawienia faktury zaliczkowej - skutki dla podatników,
 • faktura na niewłaściwy podmiot - jak prawidłowo dokonać korekty faktury i korekty JPK,
 • JPK - najważniejsze praktyczne problemy,
 • możliwość blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców (STIR),
 • usługi i dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • podatnicy wykreśleni z rejestru a prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 2 - Podatek CIT

Nowy podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 i 2019 r., w tym:

 • zasady opodatkowania nowych podatkiem od nieruchomości w 2018 r.
  • jakie nieruchomości objęte są nowym podatkiem,
  • zasady wyliczania wysokości nowego podatku,
  • odliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych od podatku na zasadach ogólnych - w jakim terminie i jakiej wysokości,
  • nieruchomości stanowiące własność spółek osobowych (np.: spółki komandytowej) a nowy podatek,
  • nieruchomości stanowiące współwłasność kilku podmiotów - kiedy należy sumować wartość początkową z ewidencji różnych podmiotów i jak wyliczyć wysokość podatku,
  • inne praktyczne problemy,
 • projektowane zmiany w nowym podatku dochodowym od nieruchomości w 2019 r., w tym:
  • nowe zasady liczenia limitu 10 mln zł i ustalania kwoty wolnej od podatku,
  • rozszerzenie rodzaju budynków objętych wskazanym podatkiem,
  • sposób wykorzystania budynku i jego wpływ na podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych,
  • wniosek o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę CIT i PIT - warunki odzyskania nadpłaty
  • możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego już za 2018 r.

Dwa źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • zasady kwalifikacji przychód do odpowiednich źródeł,
 • przychody z praw majątkowych - problemy z klasyfikacją do właściwego źródła przychodów,
 • odliczanie straty z 2017 r. i strat z lat poprzednich w związku z podziałem na dwa źródła przychodów,
 • przyporządkowanie kosztów od odpowiedniego źródła przychodów - zasady alokacji,
 • dwa źródła przychodów a zaliczki uproszczone na podatek dochodowy.

Koszty finansowania dłużnego od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • pojęcie kosztów finansowania dłużnego,
 • sposób wyliczania ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki stanowiące NKUP a ograniczenie kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki od kredytów inwestycyjnych a nowe przepisy,
 • podział kwoty kosztów finansowania dłużnego wyłączonej w kosztów uzyskania przychodów na dwa źródła przychodów,
 • kogo i kiedy nie dotyczy nowe ograniczenie,
 • praktyczne problemy ze stosowaniem nowych przepisów,
 • polskie ograniczenie a regulacje wynikające z dyrektywy ADAT,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie.

Usługi niematerialne - nowe ograniczenie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • jakich usług dotyczy nowe ograniczenie,
 • sposób wyliczenia limitu ograniczenia kosztów uzyskania przychodów,
 • usługi bezpośrednio związane z nabyciem, wytworzeniem i sprzedaż produktów - różnice w ujmowaniu od 1 stycznia 2018 r.,
 • przypadki do których nie ma zastosowanie nowe ograniczenie,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie,
 • ograniczenie kosztów usług niematerialnych w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Amortyzacja w 2018 r., w tym:

 • zmiany przepisów dotyczących amortyzacji
  • podwyższenie limitu uprawniającego do jednorazowej amortyzacji,
  • wydatki na ulepszenie i modernizację do 10.000 zł a data przekazania środka trwałego do używania - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • ograniczenie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz kolejne projektowane zmiany w tym zakresie,
  • nowe ograniczenia w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,
  • nowa KŚT dla potrzeb podatku dochodowego,
  • zmiana limitu amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych,
  • nowa jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł od sierpnia 2017 r. - kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej korzystać
 • amortyzacja - praktyczne problemy:
  • amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji oraz późniejsza ich sprzedaż,
  • rebranding a niezamortyzowana wartość niematerialna i prawna - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • najnowsze interpretacje dotyczące amortyzacji środków trwałych - wybrane problemy.

Pozostałe zmiany w 2018 r., w tym:

 • niezarejestrowana działalność gospodarcza na podstawie przepisów tzw. Konstytucji biznesu a rozliczenie podatku dochodowego,
 • śmierć osoby fizycznej a przejęcie przedsiębiorstwa przez spadkobierców - nowe zasady,
 • opłata recyklingowa od opakowań a przychód w podatku dochodowym,
 • 50 % koszty uzyskania przychodów w przypadku działalności twórczej - nowe ograniczenie,
 • najem prywatny - nowa stawka 12,5 %,
 • wkłady do spółek kapitałowych - wątpliwości i problemy w świetle nowych przepisów,
 • pozostałe zmiany.

Ceny transferowe i dokumentacja dla cen transferowych, w tym:

 • trzypoziomowa dokumentacja dla cen transferowych: local file, master file, domestic file;
 • zasady wypełniania CIT-TP,
 • zakres transakcji i zdarzeń podlegających dokumentowaniu,
 • najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące cen transferowych i dokumentacji,
 • wymogi dotyczące dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • praktyczne doświadczenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • polityka cen transferowych - kto powinien ją sporządzić,
 • zasady aktualizacji dokumentacji do cen transferowych w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Bieżące problemy i najnowsze stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tym:

 • limit 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - nowe stanowisko organów podatkowych,
 • zaliczkowe wypłaty z zysku w spółkach osobowych i inne praktyczne problemy związane z rozliczeniami ze wspólnikami - skutki podatkowe,
 • obrót kryptowalutami - zasady rozliczania podatku dochodowego w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów,
 • przedawnienie straty w uchwale NSA,
 • certyfikat rezydencji - nowe stanowisko Ministerstwa Finansów,
 • wynajem urządzeń za granicą a podatek u źródła,
 • nieodpłatne świadczenia.

Pytania i odpowiedzi.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Dorota Kosacka-Olszewska Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców PodatkowychDoradca podatkowy (nr wpisu 06598), ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

- kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", miesięcznika "Rachunkowość", "Doradcy Podatnika" oraz
- ponad 100 publikacji książkowych (m.in. "Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.", "VAT 2015", "Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2015", "Leksykon Pracodawcy 2015", "Leksykon działalności gospodarczej", "Dochody uzyskane za granicą").

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno - Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej "Monitora Celnego i Podatkowego" oraz redaktorem merytorycznym "Wskazówek podatkowych". Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii "Kobieta Wzór" w konkursie "Kobiety są przyszłością" organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1500 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatki VAT i CIT - zmiany w roku 2018

28 - 29 maja 2018 r.

Golden Floor Tower, ul. Chłodna 51

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ 1 - Podatek VAT

Metoda podzielonej płatności (split payment) od 1 lipca 2018 r., w tym:

 • zasady dotyczące stosowania metody podzielonej płatności:
  • na czy polega metoda podzielonej płatności oraz kto i kiedy będzie decydował o jej stosowaniu,
  • kogo dotyczy split payment i czy zawsze można dokonać przelewu z zastosowaniem metody podzielonej płatności,
  • ustawowe korzyści ze stosowania split paymentu,
  • split payment u podmiotu dokonującego zapłaty,
  • split paymentu u podmiotu otrzymującego zapłatę,
  • czy i w jaki sposób można wyłączyć stosowanie split paymentu,
  • korzyści i zagrożenia związane z wprowadzeniem split paymentu
  • przepisy przejściowe - które faktury mogą być zapłacone z zastosowaniem split paymentu;
 • rachunek VAT - wybrane zagadnienia:
  • zasady otwierania i zamykania rachunków VAT,
  • ile rachunków VAT będzie posiadał podatnik,
  • czy należy zgłosić rachunek VAT do urzędu skarbowego,
  • zasady dysponowania środkami na rachunku VAT przez bank i podatnika,
  • zasady wnioskowania o zwrot środków na rachunku VAT oraz kiedy organ podatkowy będzie mógł odmówić takiego zwrotu,
  • sposób realizacji przelewu w ramach metody podzielonej płatności,
  • zasady wykazywania w bilansie środków na rachunku VAT,
  • płatność kartą a split payment;
 • split payment - praktyczne problemy:
  • metoda podzielone płatności a ulga na złe długi,
  • podzielona płatność u podatników rozliczających się metodą kasową,
  • split payment a odliczenie VAT z faktury oznaczonej “metoda kasowa”,
  • przelewy zbiorcze a split payment,
  • faktury w walucie obcej a metoda podzielonej płatności,
  • skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności dla podatników,
  • kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
  • podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności,
 • pozostałe zagadnienia związane z wprowadzeniem split paymentu
  • nowe terminy zwrotu VAT,
  • ulga za wcześniejszą zapłatę VAT z rachunku VAT

Należyta staranność w świetle “Metodyki ?” opublikowanej przez Ministerstwo Finansów, w tym:

 • co to jest należyta staranność i jakie skutki dla podatników ma jej niezachowanie,
 • należyta staranność - czy konieczne jest tworzenie wewnętrznych procedur,
 • w jaki sposób dochować należytej staranności w przypadku transakcji z nowymi i dotychczasowymi kontrahentami,
 • przesłanki, które powinny zwiększyć czujność podatnika i jak postąpić w przypadku ich wystąpienia,
 • należyta staranność w orzecznictwie TSUE, NSA i praktyce organów podatkowych,

Zmiany w VAT projektowane w II połowie 2018 r., w tym:

 • wprowadzenie tzw. wniosków grupowych o indywidualną interpretację przepisów prawa - istotne ograniczenie interpretacji indywidulanych,
 • zasady składania tzw. wniosków grupowych oraz ochrona z nich wynikająca,
 • faktury do paragonów - kiedy będzie możliwe otrzymanie faktury oraz sankcje za naruszenie nowych przepisów,
 • korekta w przypadku wcześniejszego zawyżenia stawki VAT - czy i kiedy będzie możliwa po nowelizacji przepisów (bezpodstawne wzbogacenie),
 • dodatkowe zobowiązanie podatkowe - zmiana wysokość w przypadku dobrowolnej korekty po kontroli,
 • nowa definicja pierwszego zasiedlenia - zmiana zasad opodatkowania nieruchomości,
 • zmiana przepisów dotyczących transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi w podatku VAT,
 • zmiany w zakresie rozliczania VAT w imporcie towarów w odniesieniu do niektórych przypadków (w rozliczeniu zamknięcia),
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących wykreślania podatników z rejestru podatników VAT i VAT UE,
 • dostosowanie przepisów o odpowiedzialności solidarnej do zmian w tzw. pakiecie paliwowym (paliwa ciekłe),
 • wyłączenie możliwości korzystania ze zwolnienia z VAT do 200 tys. zł przez niektóre podmioty,
 • faktury VAT RR - zmiana zasad wystawiania i odliczania zryczałtowanego zwrotu VAT na nich wykazanego,
 • kasy on-line - kto i od kiedy będzie musiał je stosować,
 • zasady używania kas on-line a przerwy techniczne w możliwości przesyłu danych.

Zmiany w VAT projektowane od 1 stycznia 2019 r. wdrażające przepisy unijne, w tym:

 • opodatkowanie bonów na towary i usługi,
  • pojęcie bonów na towary i usługi oraz ich rodzaje (bony jednego przeznaczenia oraz bony różnego przeznaczenia)
  • moment opodatkowania VAT w przypadków bonów jednego przeznaczenia oraz bonów różnego przeznaczenia,
  • podstawa opodatkowania a bony
  • bony a zasady fakturowania
  • bony niezrealizowane a skutki w VAT
  • bony a bilety za transport, bilety wstępu do kina oraz podobnych miejsc,
 • usługi elektroniczne świadczone na rzecz konsumentów z innych krajów - nowe uproszczenia.

Transakcje łańcuchowe a WDT, WNT i eksport towarów w świetle orzecznictwa TSUE, NSA i wyjaśnień organów podatkowych, w tym:

 • transakcje towarowe pomiędzy trzema i więcej podmiotami a zasady ustalania sposobu ich opodatkowania VAT,
 • czy istotne są warunki transportu oraz kto go organizuje i za niego płaci,
 • dostawy ruchome i nieruchome a miejsce przeniesienia prawa do dysponowania rzeczą jak właściciel na kolejny podmiot w łańcuchu dostaw,
 • stawka 0 % w WDT i eksporcie towarów a transakcje łańcuchowe - zasady stosowania oraz najczęściej popełniane błędy,
 • nabycie od polskiego kontrahenta towaru transportowanego z zagranicy - czy podatnik ma prawo do odliczenia VAT wykazanego na fakturze

Pozostałe zagadnienia wynikające a najnowszych orzeczeń TSUE, NSA i wyjaśnień organów podatkowych, w tym:

 • przedwczesne wystawienia faktury zaliczkowej - skutki dla podatników,
 • faktura na niewłaściwy podmiot - jak prawidłowo dokonać korekty faktury i korekty JPK,
 • JPK - najważniejsze praktyczne problemy,
 • możliwość blokowania rachunków bankowych przedsiębiorców (STIR),
 • usługi i dostawy rozliczane w okresach rozliczeniowych - moment powstania obowiązku podatkowego,
 • podatnicy wykreśleni z rejestru a prawo do odliczenia VAT naliczonego.

Pytania i odpowiedzi

DZIEŃ 2 - Podatek CIT

Nowy podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 i 2019 r., w tym:

 • zasady opodatkowania nowych podatkiem od nieruchomości w 2018 r.
  • jakie nieruchomości objęte są nowym podatkiem,
  • zasady wyliczania wysokości nowego podatku,
  • odliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych od podatku na zasadach ogólnych - w jakim terminie i jakiej wysokości,
  • nieruchomości stanowiące własność spółek osobowych (np.: spółki komandytowej) a nowy podatek,
  • nieruchomości stanowiące współwłasność kilku podmiotów - kiedy należy sumować wartość początkową z ewidencji różnych podmiotów i jak wyliczyć wysokość podatku,
  • inne praktyczne problemy,
 • projektowane zmiany w nowym podatku dochodowym od nieruchomości w 2019 r., w tym:
  • nowe zasady liczenia limitu 10 mln zł i ustalania kwoty wolnej od podatku,
  • rozszerzenie rodzaju budynków objętych wskazanym podatkiem,
  • sposób wykorzystania budynku i jego wpływ na podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych,
  • wniosek o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego ponad kwotę CIT i PIT - warunki odzyskania nadpłaty
  • możliwość złożenia wniosku o zwrot nadpłaconego podatku minimalnego już za 2018 r.

Dwa źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • zasady kwalifikacji przychód do odpowiednich źródeł,
 • przychody z praw majątkowych - problemy z klasyfikacją do właściwego źródła przychodów,
 • odliczanie straty z 2017 r. i strat z lat poprzednich w związku z podziałem na dwa źródła przychodów,
 • przyporządkowanie kosztów od odpowiedniego źródła przychodów - zasady alokacji,
 • dwa źródła przychodów a zaliczki uproszczone na podatek dochodowy.

Koszty finansowania dłużnego od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • pojęcie kosztów finansowania dłużnego,
 • sposób wyliczania ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki stanowiące NKUP a ograniczenie kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki od kredytów inwestycyjnych a nowe przepisy,
 • podział kwoty kosztów finansowania dłużnego wyłączonej w kosztów uzyskania przychodów na dwa źródła przychodów,
 • kogo i kiedy nie dotyczy nowe ograniczenie,
 • praktyczne problemy ze stosowaniem nowych przepisów,
 • polskie ograniczenie a regulacje wynikające z dyrektywy ADAT,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie.

Usługi niematerialne - nowe ograniczenie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • jakich usług dotyczy nowe ograniczenie,
 • sposób wyliczenia limitu ograniczenia kosztów uzyskania przychodów,
 • usługi bezpośrednio związane z nabyciem, wytworzeniem i sprzedaż produktów - różnice w ujmowaniu od 1 stycznia 2018 r.,
 • przypadki do których nie ma zastosowanie nowe ograniczenie,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie,
 • ograniczenie kosztów usług niematerialnych w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Amortyzacja w 2018 r., w tym:

 • zmiany przepisów dotyczących amortyzacji
  • podwyższenie limitu uprawniającego do jednorazowej amortyzacji,
  • wydatki na ulepszenie i modernizację do 10.000 zł a data przekazania środka trwałego do używania - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • ograniczenie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie oraz kolejne projektowane zmiany w tym zakresie,
  • nowe ograniczenia w zakresie amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych,
  • nowa KŚT dla potrzeb podatku dochodowego,
  • zmiana limitu amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych,
  • nowa jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł od sierpnia 2017 r. - kto, kiedy i na jakich zasadach może z niej korzystać
 • amortyzacja - praktyczne problemy:
  • amortyzacja środków trwałych sfinansowanych z dotacji oraz późniejsza ich sprzedaż,
  • rebranding a niezamortyzowana wartość niematerialna i prawna - wyjaśnienia Ministerstwa Finansów,
  • najnowsze interpretacje dotyczące amortyzacji środków trwałych - wybrane problemy.

Pozostałe zmiany w 2018 r., w tym:

 • niezarejestrowana działalność gospodarcza na podstawie przepisów tzw. Konstytucji biznesu a rozliczenie podatku dochodowego,
 • śmierć osoby fizycznej a przejęcie przedsiębiorstwa przez spadkobierców - nowe zasady,
 • opłata recyklingowa od opakowań a przychód w podatku dochodowym,
 • 50 % koszty uzyskania przychodów w przypadku działalności twórczej - nowe ograniczenie,
 • najem prywatny - nowa stawka 12,5 %,
 • wkłady do spółek kapitałowych - wątpliwości i problemy w świetle nowych przepisów,
 • pozostałe zmiany.

Ceny transferowe i dokumentacja dla cen transferowych, w tym:

 • trzypoziomowa dokumentacja dla cen transferowych: local file, master file, domestic file;
 • zasady wypełniania CIT-TP,
 • zakres transakcji i zdarzeń podlegających dokumentowaniu,
 • najnowsze wyjaśnienia Ministerstwa Finansów dotyczące cen transferowych i dokumentacji,
 • wymogi dotyczące dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • praktyczne doświadczenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • polityka cen transferowych - kto powinien ją sporządzić,
 • zasady aktualizacji dokumentacji do cen transferowych w świetle wyjaśnień Ministerstwa Finansów.

Bieżące problemy i najnowsze stanowisko organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tym:

 • limit 15.000 zł a koszty uzyskania przychodów - nowe stanowisko organów podatkowych,
 • zaliczkowe wypłaty z zysku w spółkach osobowych i inne praktyczne problemy związane z rozliczeniami ze wspólnikami - skutki podatkowe,
 • obrót kryptowalutami - zasady rozliczania podatku dochodowego w wyjaśnieniach Ministerstwa Finansów,
 • przedawnienie straty w uchwale NSA,
 • certyfikat rezydencji - nowe stanowisko Ministerstwa Finansów,
 • wynajem urządzeń za granicą a podatek u źródła,
 • nieodpłatne świadczenia.

Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Dorota Kosacka-Olszewska Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców PodatkowychDoradca podatkowy (nr wpisu 06598), ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

- kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", miesięcznika "Rachunkowość", "Doradcy Podatnika" oraz
- ponad 100 publikacji książkowych (m.in. "Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.", "VAT 2015", "Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2015", "Leksykon Pracodawcy 2015", "Leksykon działalności gospodarczej", "Dochody uzyskane za granicą").

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno - Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej "Monitora Celnego i Podatkowego" oraz redaktorem merytorycznym "Wskazówek podatkowych". Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii "Kobieta Wzór" w konkursie "Kobiety są przyszłością" organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women.


CENA SZKOLENIA

1500 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?