Podatki

Nowelizacja ustaw VAT i CIT 2018

28 - 29 maja 2018 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

Cena szkolenia:
800 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych mającymi wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.


  • ADRESACI SZKOLENIA

   • Główni Księgowi i księgowi;
   • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
   • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
   • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.


  DZIEŃ I - PODATEK VAT I SPLIT PAYMENT 2017/2018

1. Zasada podzielonej płatności:

 • Cel wprowadzenia uregulowań;
 • Pojęcie split payment;
 • Pojęcie dedykowanego przelewu bankowego;
 • Wzór dedykowanego przelewu bankowego;
 • Nowe elementy dedykowanego przelewu bankowego, w tym NIP kontrahenta;
 • Dobrowolność czy jednak obowiązek?
 • Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment;
 • Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego.

2. Uregulowania prawa bankowego a split payment:

 • Tworzenie nowego rachunku VAT bez konieczności zmian umowy;
 • Brak opłat czy jednak odpłatność?
 • Funkcjonowanie nowego rachunku;
 • Zakładanie nowych rachunków bieżących a rachunek VAT;
 • Wyciągi bankowe z rachunku VAT;
 • Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT;
 • Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT.

3. Sposoby regulowania płatności a split payment:

 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Dedykowany przelew bankowy;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Płatność gotówką;
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej;
 • Zapłata “za pobraniem”;
 • Kompensata i potrącenie;
 • Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego - skutki podatkowe przy split payment.

4. Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych obowiązujące od 2018 r.:

 • Nowe warunki techniczne, które musi spełniać kasa fiskalna;
 • Stare kasy fiskalne a nowe warunki techniczne;
 • Obowiązek zakupu nakładki na kasę fiskalną;
 • Zasady funkcjonowania e-paragonu;
 • Termin wysyłania e-paragonów do US.

5. Nowe rozporządzenie obowiązujące na 2018 r. w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych:

 • Znaczne ograniczenie podmiotów korzystających ze zwolnienia;
 • Nowe grupy podmiotów wyłączone ze zwolnienia;
 • Zasady stosowania zwolnień z posiadania kas fiskalnych według nowego rozporządzenia;
 • Przepisy przejściowe;
 • Okres obowiązywania nowego rozporządzenia.

6. Funkcjonowanie rachunku VAT - zmiany w Ustawie o VAT w związku ze split payment:

 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy?
 • Wypłaty z rachunku VAT na bieżące wydatki niemożliwe;
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
 • Wypłaty z rachunku VAT po zgodzie urzędu skarbowego w ciągu 90 dni;
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych - skutki praktyczne.
 • Wzór związany z regulowaniem podatku VAT do urzędu skarbowego.

7. Jednolity Plik Kontrolny - problemy w funkcjonowaniu w 2017 i 2018 r.:

 • Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT - aktualny wariant;
 • Nieprawidłowy NIP - skutki podatkowe;
 • Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT - problemy techniczne;
 • Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK;
 • Kontrole w zakresie JPK.

8. Inne zmiany w podatku VAT od 2018 r.:

 • Termin rozliczania podatku VAT w przypadku WNT, importu usług - projekt zmian;
 • Zmiana terminu zwrotu podatku VAT;
 • Inne projektowane zmiany.

9. Dyskusja z uczestnikami.

  DZIEŃ II - PODATEK CIT 2017/2018

1. Zmiany w 2017 r. dotyczące KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów - nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn - połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

2. Zmiany w lipcu 2017 r. dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz projekt zmian od 2018 r.:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8;
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja;
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny;
 • Przepisy przejściowe - obowiązujące wstecz od 1 stycznia 2017 r.
 • Podwyższenie limitu pojęcia środków trwałych z 3.500,00 zł. do 5.000,00 zł. - projekt zmian

3. Zmiany w lipcu 2017 r. w zakresie podatku u źródła:

 • Wyłączenie z obowiązku w ramach podatku u źródła biletów lotniczych;
 • Odsetki za zwłokę a podatek u źródła - najnowsze wyjaśnienia;
 • Należności licencyjne a programy komputerowe;
 • Skutki praktyczne rozszerzenia od 1 stycznia 2017 zakresu obowiązywania zapłat;
 • Niejasne przepisy przejściowe w zakresie rozliczania biletów lotniczych.

4. Rozliczanie wydatków marketingowych, doradczych i niematerialnych w kosztach podatkowych w 2017 r. i w projekcie zmian od 2018 r.:

 • Pojęcie wydatków marketingowych;
 • Marketing, reklama a reprezentacja;
 • Pojęcie i przykłady usług niematerialnych;
 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów (KUP) bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów pośrednich w 2017 r. i po zmianach od 2018 r.
 • Limit możliwego zaliczenia do KUP wydatków marketingowych, doradczych i niematerialnych od 2018 r.;
 • Wzór na wyliczanie KUP w odniesieniu do przychodów podatkowych projektowany od 2018 r.

5. Wyodrębnienie przychodów z zysków kapitałowych:

 • Odrębne wyliczanie przychodów podatkowych z działalności gospodarczej i przychodów z zysków kapitałowych;
 • Pojęcie przychodów z zysków kapitałowych: przychody z pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń itp.;
 • Limit w możliwym rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów w przypadku zysków kapitałowych;
 • Strata z działalności gospodarczej a zysk z przychodów kapitałowych - zakaz łączenia;
 • Zmiany przepisów podatkowych a wpływ na zasady księgowania - odrębne konta na poszczególnych źródeł przychodów.

6. Podatek dla sklepów wielkopowierzchniowych:

 • Pojęcie sklepów wielkopowierzchniowych;
 • Podatek dla nieruchomości komercyjnych;
 • Wysokość podatku;
 • Zasady wyliczania i wpłaty podatku do US;
 • Wyłączenia z opodatkowania podatkiem podmiotów.

7. Dyskusja z uczestnikami.

Dzień pierwszy
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

700 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

900 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Nowelizacja ustaw VAT i CIT 2018

28 - 29 maja 2018 r.

Centrum Konferencyjne OPAL, ul. Opolska 22, Katowice

CEL SZKOLENIA

CEL SZKOLENIA

 • Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami w zakresie ustaw podatkowych mającymi wpływ na rozliczenia podatkowe i funkcjonowanie podatków.
 • Na szkoleniu zostaną przedstawione praktyczne aspekty zmian i skutki zmian dla podatników, w tym w zakresie możliwej optymalizacji podatkowej w związku ze zmianami.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko ze zmianami Ustaw podatkowych ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.


  • ADRESACI SZKOLENIA

   • Główni Księgowi i księgowi;
   • Pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
   • Pracownicy Działu Kadr odpowiedzialni za podatkowe rozliczenia pracowników ;
   • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.PROGRAM

  DZIEŃ I - PODATEK VAT I SPLIT PAYMENT 2017/2018

1. Zasada podzielonej płatności:

 • Cel wprowadzenia uregulowań;
 • Pojęcie split payment;
 • Pojęcie dedykowanego przelewu bankowego;
 • Wzór dedykowanego przelewu bankowego;
 • Nowe elementy dedykowanego przelewu bankowego, w tym NIP kontrahenta;
 • Dobrowolność czy jednak obowiązek?
 • Zasady zapłat VAT po wprowadzeniu split payment;
 • Funkcjonowanie split payment u kupującego i sprzedającego.

2. Uregulowania prawa bankowego a split payment:

 • Tworzenie nowego rachunku VAT bez konieczności zmian umowy;
 • Brak opłat czy jednak odpłatność?
 • Funkcjonowanie nowego rachunku;
 • Zakładanie nowych rachunków bieżących a rachunek VAT;
 • Wyciągi bankowe z rachunku VAT;
 • Wyłączenie z egzekucji rachunku VAT;
 • Likwidacja rachunku bieżącego a kwoty zgromadzone na Rachunku VAT.

3. Sposoby regulowania płatności a split payment:

 • Przelew zwykły - brutto na rachunek bieżący, czy możliwe?;
 • Dedykowany przelew bankowy;
 • Zapłata za kilka faktur - czy możliwa przy dedykowanym przelewie bankowym?
 • Płatność gotówką;
 • Zapłata za pomocą karty płatniczej;
 • Zapłata “za pobraniem”;
 • Kompensata i potrącenie;
 • Zapłata przez inny podmiot za fakturę kupującego - skutki podatkowe przy split payment.

4. Rozporządzenie w sprawie kas fiskalnych obowiązujące od 2018 r.:

 • Nowe warunki techniczne, które musi spełniać kasa fiskalna;
 • Stare kasy fiskalne a nowe warunki techniczne;
 • Obowiązek zakupu nakładki na kasę fiskalną;
 • Zasady funkcjonowania e-paragonu;
 • Termin wysyłania e-paragonów do US.

5. Nowe rozporządzenie obowiązujące na 2018 r. w sprawie zwolnień z posiadania kas fiskalnych:

 • Znaczne ograniczenie podmiotów korzystających ze zwolnienia;
 • Nowe grupy podmiotów wyłączone ze zwolnienia;
 • Zasady stosowania zwolnień z posiadania kas fiskalnych według nowego rozporządzenia;
 • Przepisy przejściowe;
 • Okres obowiązywania nowego rozporządzenia.

6. Funkcjonowanie rachunku VAT - zmiany w Ustawie o VAT w związku ze split payment:

 • Wpłaty na rachunek VAT sprzedającego przy dedykowanym przelewie kupującego;
 • Dysponowanie rachunkiem VAT przez podatnika czy jednak przez urząd skarbowy?
 • Wypłaty z rachunku VAT na bieżące wydatki niemożliwe;
 • Wniosek o zwrot z rachunku VAT tylko do urzędu skarbowego;
 • Wypłaty z rachunku VAT po zgodzie urzędu skarbowego w ciągu 90 dni;
 • Zapłaty z rachunku VAT faktur zakupowych - skutki praktyczne.
 • Wzór związany z regulowaniem podatku VAT do urzędu skarbowego.

7. Jednolity Plik Kontrolny - problemy w funkcjonowaniu w 2017 i 2018 r.:

 • Wzór JPK w przypadku rejestrów podatku VAT - aktualny wariant;
 • Nieprawidłowy NIP - skutki podatkowe;
 • Konieczność korekty JPK bez korekty deklaracji VAT - problemy techniczne;
 • Sprzedaż na rzecz osób fizycznych a wykazywanie JPK;
 • Kontrole w zakresie JPK.

8. Inne zmiany w podatku VAT od 2018 r.:

 • Termin rozliczania podatku VAT w przypadku WNT, importu usług - projekt zmian;
 • Zmiana terminu zwrotu podatku VAT;
 • Inne projektowane zmiany.

9. Dyskusja z uczestnikami.

  DZIEŃ II - PODATEK CIT 2017/2018

1. Zmiany w 2017 r. dotyczące KŚT:

 • Zmiany w grupie gruntów - nowe rodzaje, w tym dotyczące dróg, gruntów pod stawami;
 • Zmiany w zakresie urządzeń i maszyn - połączenie rodzajów;
 • Nowy rodzaj KŚT dla zespołów komputerowych;
 • Skutki praktyczne zmian;
 • Przepisy przejściowe.

2. Zmiany w lipcu 2017 r. dotyczące szybszej amortyzacji i zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych oraz projekt zmian od 2018 r.:

 • Jednorazowa amortyzacja fabrycznie nowych środków trwałych o wartości ponad 10.000,00 zł. należących do grup 3-6 i 8;
 • Zasady stosowania preferencyjnego odpisu, w tym konieczność zapłaty za faktury;
 • Kilka środków trwałych o wartości ponad 3.500,00 zł. a szybsza amortyzacja;
 • Limit wydatków rozliczonych w ramach jednorazowej amortyzacji;
 • Moment, w którym następuje jednorazowy odpis amortyzacyjny;
 • Przepisy przejściowe - obowiązujące wstecz od 1 stycznia 2017 r.
 • Podwyższenie limitu pojęcia środków trwałych z 3.500,00 zł. do 5.000,00 zł. - projekt zmian

3. Zmiany w lipcu 2017 r. w zakresie podatku u źródła:

 • Wyłączenie z obowiązku w ramach podatku u źródła biletów lotniczych;
 • Odsetki za zwłokę a podatek u źródła - najnowsze wyjaśnienia;
 • Należności licencyjne a programy komputerowe;
 • Skutki praktyczne rozszerzenia od 1 stycznia 2017 zakresu obowiązywania zapłat;
 • Niejasne przepisy przejściowe w zakresie rozliczania biletów lotniczych.

4. Rozliczanie wydatków marketingowych, doradczych i niematerialnych w kosztach podatkowych w 2017 r. i w projekcie zmian od 2018 r.:

 • Pojęcie wydatków marketingowych;
 • Marketing, reklama a reprezentacja;
 • Pojęcie i przykłady usług niematerialnych;
 • Pojęcie kosztów uzyskania przychodów (KUP) bezpośrednio związanych z przychodami oraz kosztów pośrednich w 2017 r. i po zmianach od 2018 r.
 • Limit możliwego zaliczenia do KUP wydatków marketingowych, doradczych i niematerialnych od 2018 r.;
 • Wzór na wyliczanie KUP w odniesieniu do przychodów podatkowych projektowany od 2018 r.

5. Wyodrębnienie przychodów z zysków kapitałowych:

 • Odrębne wyliczanie przychodów podatkowych z działalności gospodarczej i przychodów z zysków kapitałowych;
 • Pojęcie przychodów z zysków kapitałowych: przychody z pożyczek, kredytów, gwarancji, poręczeń itp.;
 • Limit w możliwym rozliczaniu kosztów uzyskania przychodów w przypadku zysków kapitałowych;
 • Strata z działalności gospodarczej a zysk z przychodów kapitałowych - zakaz łączenia;
 • Zmiany przepisów podatkowych a wpływ na zasady księgowania - odrębne konta na poszczególnych źródeł przychodów.

6. Podatek dla sklepów wielkopowierzchniowych:

 • Pojęcie sklepów wielkopowierzchniowych;
 • Podatek dla nieruchomości komercyjnych;
 • Wysokość podatku;
 • Zasady wyliczania i wpłaty podatku do US;
 • Wyłączenia z opodatkowania podatkiem podmiotów.

7. Dyskusja z uczestnikami.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia


Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:00 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

700 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

900 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?