Pomoc publiczna

Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami - aktualne zagadnienia

21 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
690 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z zasadami udzielania pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uczestnicy szkolenie zostaną zapoznani m.in. z:
 • przesłankami występowania pomocy publicznej;
 • definicjami związanym z prawem pomocy publicznej;
 • przypadkami, w których może wystąpić pomoc publiczna w świetle przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 • warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • obowiązkami związanymi z udzielaniem pomocy publicznej;
 • zasadami ustalania wartości udzielonej pomocy (np. w przypadku bonifikat, płatności ratalnych);
 • zmianami zasad udzielania pomocy wynikającymi z reformy przepisów o pomocy publicznej;
 • formularzami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz nowymi wzorami zaświadczeń o pomocy de minimis;
  • W trakcie szkolenie omówione zostaną również zagadnienia dotyczące udzielania ulg w spłacie (odraczanie terminów lub rozkładania na raty oraz umorzenia spłaty) należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami, które mają charakter cywilnoprawny z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej, które wynikają z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie skierowane jest do osób stosujących przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • definicja pomocy publicznej
 • prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej
 • definicje dotyczące pomocy publicznej
 • skutki udzielenia nielegalnej pomocy publicznej oraz pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego
 • pomoc publiczna w przypadku finansowania infrastruktury

Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami

 • Sprzedaż/dzierżawa/wynajem/oddanie w użytkowanie majątku publicznego
 • Bonifikaty
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Zmiany terminów płatności opłat za korzystanie z nieruchomości publicznych
 • Udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności publicznych, umarzanie należności)
 • Inne formy

Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami jako pomoc de minimis - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • maksymalna kwota pomocy de minimis
 • zasady identyfikacji tzw. Jednego przedsiębiorstwa
 • zasady kumulacji pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach)

 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej i dyskontowej;
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • ekwiwalent dotacji brutto - ustalanie wartości pomocy w przypadku rozłożeń na raty, zmian terminów płatności, innych nietypowych form pomocy

Procedura udzielania pomocy publicznej i obowiązki podmiotów udzielających pomocy

 • omówienie formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości (sprawozdanie o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP i SRPP) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 923 ze zm.).
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Pomoc publiczna

Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami - aktualne zagadnienia

21 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia:

Zapoznanie Uczestników z zasadami udzielania pomocy publicznej na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. Uczestnicy szkolenie zostaną zapoznani m.in. z:
 • przesłankami występowania pomocy publicznej;
 • definicjami związanym z prawem pomocy publicznej;
 • przypadkami, w których może wystąpić pomoc publiczna w świetle przepisów o gospodarce nieruchomościami;
 • warunkami dopuszczalności pomocy de minimis;
 • obowiązkami związanymi z udzielaniem pomocy publicznej;
 • zasadami ustalania wartości udzielonej pomocy (np. w przypadku bonifikat, płatności ratalnych);
 • zmianami zasad udzielania pomocy wynikającymi z reformy przepisów o pomocy publicznej;
 • formularzami przedstawianymi przy ubieganiu się o pomoc de minimis oraz nowymi wzorami zaświadczeń o pomocy de minimis;
  • W trakcie szkolenie omówione zostaną również zagadnienia dotyczące udzielania ulg w spłacie (odraczanie terminów lub rozkładania na raty oraz umorzenia spłaty) należności pieniężnych z tytułu gospodarowania nieruchomościami, które mają charakter cywilnoprawny z punktu widzenia przepisów o pomocy publicznej, które wynikają z Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Szkolenie skierowane jest do osób stosujących przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.
PROGRAM

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia i zakres zastosowania prawa pomocy publicznej

 • definicja pomocy publicznej
 • prawo regulujące udzielanie pomocy publicznej
 • definicje dotyczące pomocy publicznej
 • skutki udzielenia nielegalnej pomocy publicznej oraz pomocy niezgodnej z zasadami rynku wewnętrznego
 • pomoc publiczna w przypadku finansowania infrastruktury

Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami

 • Sprzedaż/dzierżawa/wynajem/oddanie w użytkowanie majątku publicznego
 • Bonifikaty
 • Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 • Zmiany terminów płatności opłat za korzystanie z nieruchomości publicznych
 • Udzielanie ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności należności publicznych, umarzanie należności)
 • Inne formy

Pomoc publiczna w gospodarce nieruchomościami jako pomoc de minimis - rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)

 • pomoc de minimis, a pomoc publiczna
 • sektory w których nie można udzielać pomocy de minimis
 • maksymalna kwota pomocy de minimis
 • zasady identyfikacji tzw. Jednego przedsiębiorstwa
 • zasady kumulacji pomocy de minimis
 • pomoc de minimis w sektorze rolnictwa i rybołówstwa

Obliczanie wartości pomocy udzielanej w różnych formach (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach)

 • definicja i zastosowanie stopy referencyjnej i dyskontowej;
 • kategorie ratingowe i zasady ich ustalania
 • ocena jakości ustanawianych zabezpieczeń
 • dyskontowanie pomocy udzielanej w transzach - idea dyskontowania pomocy, procent składany a dyskontowanie, czynnik dyskontujący, dobór odpowiedniej stopy dyskontowej, płatności o zróżnicowanych okresach dyskontowania
 • ekwiwalent dotacji brutto - ustalanie wartości pomocy w przypadku rozłożeń na raty, zmian terminów płatności, innych nietypowych form pomocy

Procedura udzielania pomocy publicznej i obowiązki podmiotów udzielających pomocy

 • omówienie formularza stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.
 • zasady wypełniania i korygowania zaświadczeń o pomocy de minimis - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 • zasady dotyczące sprawozdawczości (sprawozdanie o udzielonej pomocy oraz informacja o nieudzieleniu pomocy, system SHRiMP i SRPP) - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej, informacji o nieudzielaniu takiej pomocy oraz sprawozdań o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 923 ze zm.).

HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pomocy publicznej zdobywał pracując w przez wiele lat w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie, a także w Ministerstwie Skarbu Państwa oraz Ministerstwie Energii. W trakcie kariery zawodowej odpowiedzialny m.in. za prowadzenie postępowań notyfikacyjnych przed Komisją Europejską w zakresie projektów programów pomocowych i projektów pomocy indywidualnej, opracowywanie projektów aktów prawnych dotyczących monitorowania pomocy publicznej, opiniowanie projektów aktów prawnych oraz wniosków o dofinansowanie obejmujących pomoc publiczną. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie oraz Katolickiego Uniwersytetu Lubelski w Lublinie. Na Uniwersytecie Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie ukończył również studia doktoranckie w zakresie nauk ekonomicznych. Autor licznych opinii i analiz z zakresu prawa o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca z zakresu pomocy publicznej.


CENA SZKOLENIA

690 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?