Podatki

Ceny transferowe 2018 - WARSZTATY

21 - 22 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1000 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.
Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają projekty nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie.
Adresaci szkolenia

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

Dzień I

Zasady obliczania obowiązku sporządzenia DPCT za 2017 r. - podstawowy limit 2 mln EUR - zasady stosowania:

 • Limit w EUR;
 • Limit w PLN;
 • Limit do obliczania obowiązku podatkowego za 2017 r. - który rok?
 • Pozycje przychodów lub kosztów (w tym koszty podatkowe i niepodatkowe) - co brać pod uwagę do limitu?
 • Przekroczenie limitu a obowiązek w roku następnym - przykłady;
 • Korekta zeznania a wpływ na limity
 • Limity dla spółek niemających osobowości prawnych - sposoby wyliczania

Zasady obliczania limitu szczegółowego:

 • Obliczanie limitu szczegółowego - podstawowy 50 tys EUR w przykładach;
 • Zasady podnoszenia progu 50 tys EUR;
 • Limit do jednej transakcji czy wszystkich transakcji?
 • Przykłady: przychód lub koszt a podnoszenie limitu;
 • Kolejne progi limitów - przykładowe obliczanie dla różnych podmiotów powiązanych;
 • Korekty faktur w latach następnych a limit transakcji?
 • Brak przekroczenia limitu a skutki podatkowe.

Przykłady powiazań kapitałowych i osobowych - typowanie podmiotów powiązanych po zmianach:

 • Powiązania kapitałowe - limity;
 • Zmiana udziałów w trakcie roku a powiązania kapitałowe;
 • Powiązania osobowe w przykładach.

Obowiązkowe elementy każdej dokumentacji podatkowej - omówienie :

 • Dotyczące transakcji:
  • opis transakcji lub innych zdarzeń;
  • dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia;
  • opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń,
  • opis funkcji wykonywanych przez podatnika;
  • aktywa bilansowe i pozabilansowe;
  • ponoszone ryzyka
  • wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń;
 • informacje o podatniku, obejmujące opis:
  • struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
  • przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
  • realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
  • otoczenia konkurencyjnego
 • dotyczące danych finansowych:
  • opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  • przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
  • metoda kalkulacji dochodu (straty)
  • sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika
  • uzasadnienie ich wyboru,
  • algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń
  • sposób wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika,
 • dokumenty podłączane do dokumentacji podatkowej:
  • umowy,
  • porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń,
  • umowę spółki niebędącej osobą prawną,
  • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze,
  • dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
  • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

II Dzień:

Metody kalkulacji cen w przykładach - szacowanie cen:

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
 • Metoda ceny odsprzedaży;
 • Metoda rozsądnej marży “koszt plus”
 • Metoda podziału zysku

Analiza porównawcza wybranych metod kalkulacji ceny:

 • Obowiązek stosowania analizy dla podmiotów, których przychody lub koszty przekroczyły 10 mln EUR;
 • Analiza danych w pozostałych przypadkach
 • Źródła pobierania danych;
 • Dane porównywalne - co oznaczają w praktyce?
 • Dokumenty świadczące o porównawczości ceny
 • Obowiązkowa weryfikacja danych co 3 lata - czy zawsze i czy nie częściej?

Omówienie tworzenia dokumentacji podatkowych za 2017 r. w odniesieniu do nowych obowiązkowych elementów dokumentacji podatkowej:

 • Sprzedaż/ zakup towarów;
 • Wykonanie usług;
 • Najem (dzierżawa)
 • Udzielenie pożyczki.

Omówienie pozostałych obowiązkowych dokumentów i informacji obowiązujących od 2017 r.:

 • Załącznik do CIT - 8 - nowy CIT - CT orz PIT-CT;
 • Polityka grupy dotycząca cen transferowych;
 • Opis grupy jako obowiązkowy dokument w przypadku podmiotów, których przychody lub koszty przekroczyły 20 mln EUR;
 • Elementy opisu grupy;
 • Opis grupy w przypadku podmiotów pozostałych
 • Informacja dołączana do sprawozdania finansowego związana z cenami transferowymi.

Podsumowanie i dyskusja

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Ceny transferowe 2018 - WARSZTATY

21 - 22 maja 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA

Cel szkolenia:

 • Celem szkolenia jest poznanie i usystematyzowanie wiedzy dotyczącej funkcjonowania problemu podmiotów powiązanych oraz obowiązków sprawozdawczych, w tym w zakresie przygotowania dokumentacji podatkowej.
 • Na szkoleniu zostanie w szczególności zwrócona uwaga na uchwalone zmiany Rozporządzeń oraz zmiany ustaw o podatku dochodowym w odniesieniu do podmiotów powiązanych i obowiązków dokumentacyjnych.
 • Na szkoleniu zostaną także przedstawione praktyczne aspekty sporządzania dokumentacji podatkowej w odniesieniu do różnych transakcji zawieranych przez podmioty powiązane.
 • Szkolenie zapewnia zapoznanie się Uczestników nie tylko z projektowanymi zmianami Ustawy CIT oraz PIT ale także ze zmianami w aktach wykonawczych do tych ustaw.
Korzyści dla uczestników:

 • Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest usystematyzowanie wiedzy związanej z rozpoznawaniem powiązań w podmiocie oraz ze sporządzaniem dokumentacji podatkowych.
 • Uczestnicy szkolenia poznają projekty nowych regulacji podatkowych w zakresie podatku PIT i CIT.
 • Uczestnicy szkolenia poznają praktyczne aspekty funkcjonowania podmiotów powiązanych oraz sporządzania stosownych dokumentacji podatkowych w tym zakresie.
Adresaci szkolenia

 • Główni Księgowi i księgowi;
 • pracownicy księgowości stosujący na bieżąco przepisy prawa podatkowego;
 • pracownicy odpowiedzialni za sporządzanie dokumentacji podatkowych;
 • Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni, a także inne osoby odpowiedzialne za prawidłowe stosowanie przepisów podatkowych w podmiocie.

PROGRAM

Dzień I

Zasady obliczania obowiązku sporządzenia DPCT za 2017 r. - podstawowy limit 2 mln EUR - zasady stosowania:

 • Limit w EUR;
 • Limit w PLN;
 • Limit do obliczania obowiązku podatkowego za 2017 r. - który rok?
 • Pozycje przychodów lub kosztów (w tym koszty podatkowe i niepodatkowe) - co brać pod uwagę do limitu?
 • Przekroczenie limitu a obowiązek w roku następnym - przykłady;
 • Korekta zeznania a wpływ na limity
 • Limity dla spółek niemających osobowości prawnych - sposoby wyliczania

Zasady obliczania limitu szczegółowego:

 • Obliczanie limitu szczegółowego - podstawowy 50 tys EUR w przykładach;
 • Zasady podnoszenia progu 50 tys EUR;
 • Limit do jednej transakcji czy wszystkich transakcji?
 • Przykłady: przychód lub koszt a podnoszenie limitu;
 • Kolejne progi limitów - przykładowe obliczanie dla różnych podmiotów powiązanych;
 • Korekty faktur w latach następnych a limit transakcji?
 • Brak przekroczenia limitu a skutki podatkowe.

Przykłady powiazań kapitałowych i osobowych - typowanie podmiotów powiązanych po zmianach:

 • Powiązania kapitałowe - limity;
 • Zmiana udziałów w trakcie roku a powiązania kapitałowe;
 • Powiązania osobowe w przykładach.

Obowiązkowe elementy każdej dokumentacji podatkowej - omówienie :

 • Dotyczące transakcji:
  • opis transakcji lub innych zdarzeń;
  • dane identyfikujące podmioty powiązane dokonujące tych transakcji lub ujmujące te zdarzenia;
  • opis przebiegu tych transakcji lub innych zdarzeń,
  • opis funkcji wykonywanych przez podatnika;
  • aktywa bilansowe i pozabilansowe;
  • ponoszone ryzyka
  • wskazanie rodzaju i przedmiotu tych transakcji lub innych zdarzeń;
 • informacje o podatniku, obejmujące opis:
  • struktury organizacyjnej i struktury zarządczej,
  • przedmiotu i zakresu prowadzonej działalności,
  • realizowanej strategii gospodarczej, w tym przeprowadzonych w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy przeniesień pomiędzy podmiotami powiązanymi istotnych ekonomicznie funkcji, aktywów lub ryzyk, mających wpływ na dochód (stratę) podatnika,
  • otoczenia konkurencyjnego
 • dotyczące danych finansowych:
  • opis danych finansowych podatnika pozwalający na porównanie rozliczeń, z danymi wynikającymi z zatwierdzonego sprawozdania finansowego;
  • przepływy pieniężne dotyczące tych transakcji lub innych zdarzeń,
  • metoda kalkulacji dochodu (straty)
  • sposób kalkulacji dochodu (straty) podatnika
  • uzasadnienie ich wyboru,
  • algorytm kalkulacji rozliczeń dotyczących tych transakcji lub innych zdarzeń
  • sposób wyliczenia wartości rozliczeń wpływających na dochód (stratę) podatnika,
 • dokumenty podłączane do dokumentacji podatkowej:
  • umowy,
  • porozumienia zawarte pomiędzy podmiotami powiązanymi lub inne dokumenty, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń,
  • umowę spółki niebędącej osobą prawną,
  • umowę wspólnego przedsięwzięcia lub umowy o podobnym charakterze,
  • dokumentujące zasady przyznawania praw wspólnikom (stronom umowy) do udziału w zysku oraz uczestnictwa w stratach,
  • porozumienia w sprawach podatku dochodowego zawarte z administracjami podatkowymi państw innych niż Rzeczpospolita Polska, dotyczące transakcji lub innych zdarzeń, o których mowa w ust. 1, w szczególności uprzednie porozumienia cenowe.

II Dzień:

Metody kalkulacji cen w przykładach - szacowanie cen:

 • Metoda porównywalnej ceny niekontrolowanej;
 • Metoda ceny odsprzedaży;
 • Metoda rozsądnej marży “koszt plus”
 • Metoda podziału zysku

Analiza porównawcza wybranych metod kalkulacji ceny:

 • Obowiązek stosowania analizy dla podmiotów, których przychody lub koszty przekroczyły 10 mln EUR;
 • Analiza danych w pozostałych przypadkach
 • Źródła pobierania danych;
 • Dane porównywalne - co oznaczają w praktyce?
 • Dokumenty świadczące o porównawczości ceny
 • Obowiązkowa weryfikacja danych co 3 lata - czy zawsze i czy nie częściej?

Omówienie tworzenia dokumentacji podatkowych za 2017 r. w odniesieniu do nowych obowiązkowych elementów dokumentacji podatkowej:

 • Sprzedaż/ zakup towarów;
 • Wykonanie usług;
 • Najem (dzierżawa)
 • Udzielenie pożyczki.

Omówienie pozostałych obowiązkowych dokumentów i informacji obowiązujących od 2017 r.:

 • Załącznik do CIT - 8 - nowy CIT - CT orz PIT-CT;
 • Polityka grupy dotycząca cen transferowych;
 • Opis grupy jako obowiązkowy dokument w przypadku podmiotów, których przychody lub koszty przekroczyły 20 mln EUR;
 • Elementy opisu grupy;
 • Opis grupy w przypadku podmiotów pozostałych
 • Informacja dołączana do sprawozdania finansowego związana z cenami transferowymi.

Podsumowanie i dyskusja


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 13:00 Szkolenie
13:00 - 13:30 Lunch
13:30 - 15:30 Szkolenie
15:30 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Joanna Patyk  Doradca Podatkowy, Prawnik, Absolwentka i stypendystka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada 12-letnie doświadczenie w zakresie podatków, które zdobyła pracując w kancelarii prawno - podatkowej oraz międzynarodowej firmie konsultingowej. Obecnie właścicielka Kancelarii Podatkowej TAX & BUSINESS. Specjalistka w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w tym rozliczeń transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi - Transfer Pricing oraz podatku u źródła, a także podatku od towarów i usług. Współautorka książek: "Dokumentacja VAT", "Komentarz do podatku dochodowego od osób prawnych" - wydanie:2008 i 2010 oraz autorka licznych publikacji prasowych, w tym w Gazecie Prawnej oraz Przeglądzie Podatkowym.


CENA SZKOLENIA

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?