Administracja publiczna

Znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego w odniesieniu do wybranych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

7 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
650 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

Zastosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego do postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kontekście art. 18 tej ustawy.

 • Znaczenie zasad znowelizowanych, m.in. przyjaznej interpretacji przepisów prawa i współdziałania organów na podstawie najnowszego orzecznictwa.
 • Ostateczność decyzji i prawomocność decyzji w świetle znowelizowanych przepisów - czy ma zastosowanie do postępowań prowadzonych przez marszałka województwa na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (?)?

Wszczęcie postępowania. Kontrola formalna wniosku. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Uzupełnianie braków po nowelizacji. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania - forma i konsekwencje.

Terminy załatwiania spraw po nowelizacji.

 • Kiedy termin biegnie? Kiedy dochodzi do zwłoki w załatwieniu sprawy?
 • Obowiązek sygnalizacji, pouczenie o ponagleniu i rozpatrywanie ponagleń - organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kpa i przepisów szczególnych. Skarga na bezczynność - zakres kognicji sądów i konsekwencje dla organu po nowelizacji.

Terminy procesowe w postępowaniu. Metody liczenia terminów. Zachowanie terminu i przywracanie terminów po nowelizacji.

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji. Skuteczność doręczeń. Konsekwencje uchybień w procedurze doręczeń. Doręczenia pomiędzy podmiotami publicznymi na elektroniczne skrzynki podawcze. Kiedy zachodzi obowiązek doręczeń elektronicznych?

Postępowanie wyjaśniające ze zmianami wynikającymi z ostatniej nowelizacji.

 • Rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony - nowy obowiązek organu.
 • Wezwania w postępowaniu administracyjnym.
 • Przyczyny zawieszenia postępowania i procedura zawieszenia.
 • Czy w postępowaniach o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu ma zastosowanie art. 10 kpa i art. 79a kpa (zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i wskazanie okoliczności zależnych od strony, które nie zostały wykazane)?
 • Kiedy i na jakich zasadach przed zakończeniem postępowania należy zasięgnąć opinii innego organu?
 • Metryki sprawy - kiedy zakładać i jak prowadzić?

Zakres odpowiedniego stosowania przepisów kpa do postępowań określonych w art. 12a i 15-17 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

Specjalizacja trenerska: - postępowanie administracyjne (KPA), - skargi, wnioski i petycje, - język urzędowy i redagowanie korespondencji urzędowej. Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie Autor wielu szkoleń dla administracji publicznej (m.in. Urząd Miasta Biała Podlaska, Urząd Miasta Siedlce, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Agencja Rynku Rolnego w Lublinie, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, instytucje sektora pomocy społecznej) z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, e-administracji i instrukcji kancelaryjnych. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. poprzez pracę na stanowiskach związanych z obsługą prawną urzędów terenowych organów administracji rządowej w Lublinie, a także podczas aplikacji radcowskiej odbywanej w latach 2007 - 2011. Obecnie odpowiada za obsługę prawną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Obszary specjalizacji: Kodeks postępowania administracyjnego, w tym: Wydawanie decyzji Prowadzenie postępowań administracyjnych Postępowanie odwoławcze Postępowania nadzwyczajne Wydawanie zaświadczeń Skargi i wnioski Metryka sprawy Postępowanie przed sądami administracyjnymi Instrukcje kancelaryjne i obieg dokumentów w urzędzie Służba przygotowawcza w korpusie służby cywilnej E - administracja Pragmatyki służbowe (ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o służbie cywilnej) Posiada 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji, 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie). Dotychczas prowadził szkolenia m.in. dla: Urzędu Miasta Biała Podlaska, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim, Urzędu Miasta w Szczebrzeszynie, Urzędu Miasta w Tyszowcach, Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach, Akademii Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Nieruchomości Rolnych, instytucji sektora pomocy społecznej i jednostek wojskowych.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Administracja publiczna

Znowelizowany kodeks postępowania administracyjnego w odniesieniu do wybranych postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

7 czerwca 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

Zastosowanie zasad ogólnych postępowania administracyjnego do postępowań prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy w kontekście art. 18 tej ustawy.

 • Znaczenie zasad znowelizowanych, m.in. przyjaznej interpretacji przepisów prawa i współdziałania organów na podstawie najnowszego orzecznictwa.
 • Ostateczność decyzji i prawomocność decyzji w świetle znowelizowanych przepisów - czy ma zastosowanie do postępowań prowadzonych przez marszałka województwa na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych (?)?

Wszczęcie postępowania. Kontrola formalna wniosku. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych. Uzupełnianie braków po nowelizacji. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania - forma i konsekwencje.

Terminy załatwiania spraw po nowelizacji.

 • Kiedy termin biegnie? Kiedy dochodzi do zwłoki w załatwieniu sprawy?
 • Obowiązek sygnalizacji, pouczenie o ponagleniu i rozpatrywanie ponagleń - organy wyższego stopnia w rozumieniu przepisów kpa i przepisów szczególnych. Skarga na bezczynność - zakres kognicji sądów i konsekwencje dla organu po nowelizacji.

Terminy procesowe w postępowaniu. Metody liczenia terminów. Zachowanie terminu i przywracanie terminów po nowelizacji.

Doręczenia w postępowaniu administracyjnym po nowelizacji. Skuteczność doręczeń. Konsekwencje uchybień w procedurze doręczeń. Doręczenia pomiędzy podmiotami publicznymi na elektroniczne skrzynki podawcze. Kiedy zachodzi obowiązek doręczeń elektronicznych?

Postępowanie wyjaśniające ze zmianami wynikającymi z ostatniej nowelizacji.

 • Rozstrzyganie wątpliwości co do stanu faktycznego na korzyść strony - nowy obowiązek organu.
 • Wezwania w postępowaniu administracyjnym.
 • Przyczyny zawieszenia postępowania i procedura zawieszenia.
 • Czy w postępowaniach o wypłatę świadczeń ze środków Funduszu ma zastosowanie art. 10 kpa i art. 79a kpa (zawiadomienie o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych w sprawie materiałów i wskazanie okoliczności zależnych od strony, które nie zostały wykazane)?
 • Kiedy i na jakich zasadach przed zakończeniem postępowania należy zasięgnąć opinii innego organu?
 • Metryki sprawy - kiedy zakładać i jak prowadzić?

Zakres odpowiedniego stosowania przepisów kpa do postępowań określonych w art. 12a i 15-17 ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy.


HARMONOGRAM

09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:30 Szkolenie
13:30 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:00 Szkolenie
16:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Specjalizacja trenerska: - postępowanie administracyjne (KPA), - skargi, wnioski i petycje, - język urzędowy i redagowanie korespondencji urzędowej. Radca prawny. Urzędnik służby cywilnej. Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego i postępowania przed sądami administracyjnymi. Pracował w urzędach terenowych organów administracji rządowej obu instancji. Dzieli się swoją wiedzą w sposób ciekawy i przystępny również dla początkujących. Absolwent Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Prawa i Administracji Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie Autor wielu szkoleń dla administracji publicznej (m.in. Urząd Miasta Biała Podlaska, Urząd Miasta Siedlce, Starostwo Powiatowe w Łęcznej, Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie, Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, Agencja Rynku Rolnego w Lublinie, Urząd Miasta i Starostwo Powiatowe w Biłgoraju, instytucje sektora pomocy społecznej) z tematyki ogólnego postępowania administracyjnego, e-administracji i instrukcji kancelaryjnych. Praktyczne doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. poprzez pracę na stanowiskach związanych z obsługą prawną urzędów terenowych organów administracji rządowej w Lublinie, a także podczas aplikacji radcowskiej odbywanej w latach 2007 - 2011. Obecnie odpowiada za obsługę prawną Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Lublinie. Obszary specjalizacji: Kodeks postępowania administracyjnego, w tym: Wydawanie decyzji Prowadzenie postępowań administracyjnych Postępowanie odwoławcze Postępowania nadzwyczajne Wydawanie zaświadczeń Skargi i wnioski Metryka sprawy Postępowanie przed sądami administracyjnymi Instrukcje kancelaryjne i obieg dokumentów w urzędzie Służba przygotowawcza w korpusie służby cywilnej E - administracja Pragmatyki służbowe (ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o służbie cywilnej) Posiada 13-letnie doświadczenie w obsłudze prawnej terenowych organów administracji rządowej obu instancji, 7-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń otwartych i zamkniętych dla urzędników administracji rządowej i samorządowej oraz instytucji publicznych (kilkadziesiąt szkoleń rocznie). Dotychczas prowadził szkolenia m.in. dla: Urzędu Miasta Biała Podlaska, Urzędu Miasta Siedlce, Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Starostwa Powiatowego w Krasnymstawie, Starostwa Powiatowego w Lubartowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Lubartowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Piszu, Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmnie, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Agencji Rynku Rolnego w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Biłgoraju, Urzędu Miasta w Janowie Lubelskim, Urzędu Miasta w Szczebrzeszynie, Urzędu Miasta w Tyszowcach, Starostwa Powiatowego w Kolbuszowej, Biura Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie, Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Katowicach, Akademii Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Agencji Nieruchomości Rolnych, instytucji sektora pomocy społecznej i jednostek wojskowych.


CENA SZKOLENIA

650 + VAT
koszt udziału jednej osoby

W przypadku gdy udział w szkoleniu jest finansowany co najmniej w 70% ze środków publicznych stosujemy stawkę zw VAT.


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?