Podatki

Podatki VAT i CIT - zmiany w roku 2018

26 - 27 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1500 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I - Podatek VAT

Split payment (metoda podzielonej płatności), w tym:

 • na czym polega podzielona płatność,
 • kto i kiedy będzie obowiązany do stosowania nowych zasad,
 • kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
 • podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności,
 • transakcje w walucie obcej a split payment,
 • skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności dla podatników,
 • terminy zwrot VAT po wprowadzeniu split payment,
 • ulga ze wcześniejszą zapłatę podatku,
 • przeksięgowanie zwrotu VAT na poczet podatku dochodowego a split payment.

Jednolity plik kontrolny - praktyczne problemy, w tym:

 • ujmowanie duplikatów faktur w JPK,
 • błędy w JPK - które i w jaki sposób należy korygować,
 • wykazywanie importu towarów w JPK,
 • metoda VAT marża a JPK,
 • późniejsze wystawienie faktury do sprzedaży paragonowej a JPK,
 • najczęstsze wezwania organów podatkowych dotyczące JPK_VAT,
 • anulowanie faktury a JPK,
 • obowiązki w zakresie JPK od 1 lipca 2018 r. - magazyn, faktury, księgi.

Zmiany w VAT od stycznia 2018 r. i grudnia 2017 r., w tym:

 • kasy rejestrujące w 2018 r. - kto i kiedy musi zacząć stosować kasy rejestrujące,
 • nowy rejestr podatników niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych,
 • zmiana stawek VAT na niektóre wyroby,
 • obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej,
 • możliwość uzyskania zaświadczenia z urzędu o rozliczeniu transakcji przez kontrahenta,
 • opłata recyklingowa od opakowań a podatek VAT.

Zmiany projektowane na 2018 r., w tym:

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów i skutki naruszenia tego zakazu,
 • kolejne zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • nowe ograniczenia korekty VAT należnego w przypadku zawyżenia VAT,
 • modyfikacja zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości - nowa definicja pierwszego zasiedlenia,
 • nowe wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT (200.000 zł) m.in. w przypadku sprzedaży elektroniki,
 • zmiany w zakresie odliczania VAT z faktur RR,
 • kasy elektroniczne - terminy wprowadzenia i zasady stosowania.

Nieprawidłowości w zakresie rozliczania VAT, w tym:

 • najczęstsze błędy popełniane przez podatników w rozliczeniu podatku VAT,
 • weryfikacja kontrahenta i dochowanie należytej staranności,
 • nowe wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych,
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe wystawienie faktur,
 • termin przechowywania dokumentów w związku z okresem karalności za przestępstwa fakturowe i ewidencyjne,
 • eksport towarów - praktyczne problemy ze stawką 0 %.

Odwrotne obciążenie - praktycznie problemy, w tym:

 • spory wokół pojęcia podwykonawcy,
 • wykreślenie sprzedawcy lub nabywcy z rejestru podatników VAT a odwrotne obciążenie,
 • świadczenie usług budowlanych na rzecz dostawcy towarów a odwrotne obciążenie,
 • błędne zastosowanie stawki 23 % zamiast metody VAT marża,
 • dostawa betonu a odwrotne obciążenie w świetle najnowszych orzeczeń NSA,
 • problemy z klasyfikacją wybranych usług,

Najnowsze orzeczenia sądów i wyjaśnienia organów podatkowych, w tym:

 • TAX FREE - limit 400.000 zł obowiązujący sprzedawców niezgody z regulacjami UE,
 • odmowa rejestracji i wykreślenie podmiotu jako podatnika VAT - orzecznictwo i praktyka,
 • opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po wyroku TSUE,
 • kontrakty menadżerskie a VAT - interpretacja ogólna MF,
 • odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmioty oczekujące na rejestrację w VAT,
 • odliczenie VAT od usług gastronomicznych,

Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II - Podatek CIT

Dwa źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • zasady kwalifikacji przychód do odpowiednich źródeł,
 • przychody z praw majątkowych - problemy z klasyfikacją do właściwego źródła przychodów,
 • odliczanie straty z 2018 r. i strat z lat poprzednich w związku z podziałem na dwa źródła przychodów,
 • przyporządkowanie kosztów od odpowiedniego źródła przychodów - zasady alokacji,
 • dwa źródła przychodów a zaliczki uproszczone na podatek dochodowy.

Koszty finansowania dłużnego od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • pojęcie kosztów finansowania dłużnego,
 • sposób wyliczania ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki stanowiące NKUP a ograniczenie kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki od kredytów inwestycyjnych a nowe przepisy,
 • podział kwoty kosztów finansowania dłużnego wyłączonej w kosztów uzyskania przychodów na dwa źródła przychodów,
 • kogo i kiedy nie dotyczy nowe ograniczenie,
 • praktyczne problemy ze stosowaniem nowych przepisów,
 • polskie ograniczenie a regulacje wynikające z dyrektywy ADAT,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie.

Usługi niematerialne - nowe ograniczenie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • jakich usług dotyczy nowe ograniczenie,
 • sposób wyliczenia limitu ograniczenia kosztów uzyskania przychodów,
 • usługi bezpośrednio związane z nabyciem, wytworzeniem i sprzedaż produktów - różnice w ujmowaniu od 1 stycznia 2018 r.,
 • przypadki do których nie ma zastosowanie nowe ograniczenie,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie.

Nowy podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych, w tym:

 • jakie nieruchomości objęte są nowym podatkiem,
 • zasady wyliczania wysokości nowego podatku,
 • odliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych od podatku na zasadach ogólnych - w jakim terminie i jakiej wysokości,
 • nieruchomości stanowiące własność spółek osobowych (np.: spółki komandytowej) a nowy podatek,
 • nieruchomości stanowiące współwłasność kilku podmiotów - kiedy należy sumować wartość początkową z ewidencji różnych podmiotów i jak wyliczyć wysokość podatku,
 • inne praktyczne problemy.

Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • opłata recyklingowa od opakowań a przychód w podatku dochodowym.
 • ograniczenie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,
 • podwyższenie limitu uprawniającego do jednorazowej amortyzacji,
 • modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych i podatkowych grup kapitałowych,
 • najem prywatny - nowa stawka 12,5 %,
 • opcje na akcje w programach motywacyjnych - nowe zasady,
 • zmiany w zakresie niektórych ulg m.in. dla krwiodawców, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi badawczo-rozwojowej,
 • nowe zasady rozliczania straty,
 • 50 % koszty uzyskania przychodów - nowe ograniczenie,
 • nowa KŚT dla potrzeb podatku dochodowego,
 • zmiany projektowane przez ustawodawcę z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.,
 • nowe regulacje a przepisy przejściowe.

Zmiany w podatku dochodowym uchwalone i projektowane w 2018 r., w tym:

 • zmiana limitu amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych,
 • rozszerzenie zakresu działalności objętej 50 % kosztami uzyskania przychodów,
 • kolejna modyfikacja zasad amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub spadku,
 • nowe zasady rozliczania podatku dochodowego przez podmioty korzystające z tzw. ulgi na start wynikającej z Konstytucji biznesu,
 • śmierć osoby fizycznej a przejęcie przedsiębiorstwa przez spadkobierców - nowe zasady od 1 czerwca 2018 r.,
 • pozostałe zmiany.

Zmiany w podatku dochodowym od sierpnia 2017 r., w tym:

 • zmiany w zakresie podatku u źródła od biletów lotniczych,
 • nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 100.000 zł,
 • amortyzacja środków trwałych po dokonaniu jednorazowego odpisu,
 • zasady liczenia nowego limitu w zależności od formy działalności, m.in. w spółkach osobowych,
 • nowa amortyzacja a późniejsze zbycie środka trwałego, likwidacja działalności lub przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dokumentacja dla cen transferowych od 1 stycznia 2017 r., w tym:

 • przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji za 2017 r.,
 • trzypoziomowa dokumentacja dla cen transferowych: local file, master file, domestic file;
 • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej - kogo dotyczy i co powinien zawierać,
 • nowe obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • nowy zakres transakcji i zdarzeń podlegających dokumentowaniu,
 • nowy zakres dokumentacji dla cen transferowych,
 • nowe wymogi dotyczące dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • praktyczne doświadczenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • zasady wypełniania CIT-TP.

Najnowsze wyroki i interpretacje organów podatkowych, w tym:

 • przedawnienie straty w uchwale NSA,
 • certyfikat rezydencji - nowe stanowisko Ministerstwa Finansów,
 • wynajem urządzeń za granicą a podatek u źródła,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • bonusy, nagrody, konkursy.

Pytania i odpowiedzi.

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Dorota Kosacka-Olszewska Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców PodatkowychDoradca podatkowy (nr wpisu 06598), ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

- kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", miesięcznika "Rachunkowość", "Doradcy Podatnika" oraz
- ponad 100 publikacji książkowych (m.in. "Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.", "VAT 2015", "Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2015", "Leksykon Pracodawcy 2015", "Leksykon działalności gospodarczej", "Dochody uzyskane za granicą").

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno - Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej "Monitora Celnego i Podatkowego" oraz redaktorem merytorycznym "Wskazówek podatkowych". Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii "Kobieta Wzór" w konkursie "Kobiety są przyszłością" organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

1500 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatki VAT i CIT - zmiany w roku 2018

26 - 27 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I - Podatek VAT

Split payment (metoda podzielonej płatności), w tym:

 • na czym polega podzielona płatność,
 • kto i kiedy będzie obowiązany do stosowania nowych zasad,
 • kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność,
 • podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur - zasady postępowania po wprowadzeniu mechanizmu podzielonej płatności,
 • transakcje w walucie obcej a split payment,
 • skutki wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności dla podatników,
 • terminy zwrot VAT po wprowadzeniu split payment,
 • ulga ze wcześniejszą zapłatę podatku,
 • przeksięgowanie zwrotu VAT na poczet podatku dochodowego a split payment.

Jednolity plik kontrolny - praktyczne problemy, w tym:

 • ujmowanie duplikatów faktur w JPK,
 • błędy w JPK - które i w jaki sposób należy korygować,
 • wykazywanie importu towarów w JPK,
 • metoda VAT marża a JPK,
 • późniejsze wystawienie faktury do sprzedaży paragonowej a JPK,
 • najczęstsze wezwania organów podatkowych dotyczące JPK_VAT,
 • anulowanie faktury a JPK,
 • obowiązki w zakresie JPK od 1 lipca 2018 r. - magazyn, faktury, księgi.

Zmiany w VAT od stycznia 2018 r. i grudnia 2017 r., w tym:

 • kasy rejestrujące w 2018 r. - kto i kiedy musi zacząć stosować kasy rejestrujące,
 • nowy rejestr podatników niezarejestrowanych, wykreślonych lub przywróconych,
 • zmiana stawek VAT na niektóre wyroby,
 • obowiązek składania deklaracji VAT w formie elektronicznej,
 • możliwość uzyskania zaświadczenia z urzędu o rozliczeniu transakcji przez kontrahenta,
 • opłata recyklingowa od opakowań a podatek VAT.

Zmiany projektowane na 2018 r., w tym:

 • nowe zasady wystawiania faktur do paragonów i skutki naruszenia tego zakazu,
 • kolejne zmiany w zakresie dodatkowego zobowiązania podatkowego,
 • nowe ograniczenia korekty VAT należnego w przypadku zawyżenia VAT,
 • modyfikacja zwolnienia z VAT sprzedaży nieruchomości - nowa definicja pierwszego zasiedlenia,
 • nowe wyłączenia ze zwolnienia podmiotowego z VAT (200.000 zł) m.in. w przypadku sprzedaży elektroniki,
 • zmiany w zakresie odliczania VAT z faktur RR,
 • kasy elektroniczne - terminy wprowadzenia i zasady stosowania.

Nieprawidłowości w zakresie rozliczania VAT, w tym:

 • najczęstsze błędy popełniane przez podatników w rozliczeniu podatku VAT,
 • weryfikacja kontrahenta i dochowanie należytej staranności,
 • nowe wytyczne Prokuratora Generalnego w sprawie przestępstw fakturowych i ewidencyjnych,
 • odpowiedzialność za nieprawidłowe wystawienie faktur,
 • termin przechowywania dokumentów w związku z okresem karalności za przestępstwa fakturowe i ewidencyjne,
 • eksport towarów - praktyczne problemy ze stawką 0 %.

Odwrotne obciążenie - praktycznie problemy, w tym:

 • spory wokół pojęcia podwykonawcy,
 • wykreślenie sprzedawcy lub nabywcy z rejestru podatników VAT a odwrotne obciążenie,
 • świadczenie usług budowlanych na rzecz dostawcy towarów a odwrotne obciążenie,
 • błędne zastosowanie stawki 23 % zamiast metody VAT marża,
 • dostawa betonu a odwrotne obciążenie w świetle najnowszych orzeczeń NSA,
 • problemy z klasyfikacją wybranych usług,

Najnowsze orzeczenia sądów i wyjaśnienia organów podatkowych, w tym:

 • TAX FREE - limit 400.000 zł obowiązujący sprzedawców niezgody z regulacjami UE,
 • odmowa rejestracji i wykreślenie podmiotu jako podatnika VAT - orzecznictwo i praktyka,
 • opodatkowanie sprzedaży nieruchomości po wyroku TSUE,
 • kontrakty menadżerskie a VAT - interpretacja ogólna MF,
 • odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmioty oczekujące na rejestrację w VAT,
 • odliczenie VAT od usług gastronomicznych,

Pytania i odpowiedzi.

DZIEŃ II - Podatek CIT

Dwa źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • zasady kwalifikacji przychód do odpowiednich źródeł,
 • przychody z praw majątkowych - problemy z klasyfikacją do właściwego źródła przychodów,
 • odliczanie straty z 2018 r. i strat z lat poprzednich w związku z podziałem na dwa źródła przychodów,
 • przyporządkowanie kosztów od odpowiedniego źródła przychodów - zasady alokacji,
 • dwa źródła przychodów a zaliczki uproszczone na podatek dochodowy.

Koszty finansowania dłużnego od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • pojęcie kosztów finansowania dłużnego,
 • sposób wyliczania ograniczenia w kosztach uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki stanowiące NKUP a ograniczenie kosztów finansowania dłużnego,
 • odsetki od kredytów inwestycyjnych a nowe przepisy,
 • podział kwoty kosztów finansowania dłużnego wyłączonej w kosztów uzyskania przychodów na dwa źródła przychodów,
 • kogo i kiedy nie dotyczy nowe ograniczenie,
 • praktyczne problemy ze stosowaniem nowych przepisów,
 • polskie ograniczenie a regulacje wynikające z dyrektywy ADAT,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie.

Usługi niematerialne - nowe ograniczenie kosztów uzyskania przychodów od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • jakich usług dotyczy nowe ograniczenie,
 • sposób wyliczenia limitu ograniczenia kosztów uzyskania przychodów,
 • usługi bezpośrednio związane z nabyciem, wytworzeniem i sprzedaż produktów - różnice w ujmowaniu od 1 stycznia 2018 r.,
 • przypadki do których nie ma zastosowanie nowe ograniczenie,
 • udział w spółce osobowej (np.: komandytowej), a nowe ograniczenie.

Nowy podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych, w tym:

 • jakie nieruchomości objęte są nowym podatkiem,
 • zasady wyliczania wysokości nowego podatku,
 • odliczanie podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych od podatku na zasadach ogólnych - w jakim terminie i jakiej wysokości,
 • nieruchomości stanowiące własność spółek osobowych (np.: spółki komandytowej) a nowy podatek,
 • nieruchomości stanowiące współwłasność kilku podmiotów - kiedy należy sumować wartość początkową z ewidencji różnych podmiotów i jak wyliczyć wysokość podatku,
 • inne praktyczne problemy.

Pozostałe zmiany od 1 stycznia 2018 r., w tym:

 • opłata recyklingowa od opakowań a przychód w podatku dochodowym.
 • ograniczenie możliwości zaliczania w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie,
 • podwyższenie limitu uprawniającego do jednorazowej amortyzacji,
 • modyfikacja przepisów dotyczących kontrolowanych spółek zagranicznych i podatkowych grup kapitałowych,
 • najem prywatny - nowa stawka 12,5 %,
 • opcje na akcje w programach motywacyjnych - nowe zasady,
 • zmiany w zakresie niektórych ulg m.in. dla krwiodawców, ulgi rehabilitacyjnej, ulgi badawczo-rozwojowej,
 • nowe zasady rozliczania straty,
 • 50 % koszty uzyskania przychodów - nowe ograniczenie,
 • nowa KŚT dla potrzeb podatku dochodowego,
 • zmiany projektowane przez ustawodawcę z mocą wsteczną od 1 stycznia 2018 r.,
 • nowe regulacje a przepisy przejściowe.

Zmiany w podatku dochodowym uchwalone i projektowane w 2018 r., w tym:

 • zmiana limitu amortyzacji samochodów osobowych elektrycznych,
 • rozszerzenie zakresu działalności objętej 50 % kosztami uzyskania przychodów,
 • kolejna modyfikacja zasad amortyzacji środków trwałych otrzymanych w formie darowizny lub spadku,
 • nowe zasady rozliczania podatku dochodowego przez podmioty korzystające z tzw. ulgi na start wynikającej z Konstytucji biznesu,
 • śmierć osoby fizycznej a przejęcie przedsiębiorstwa przez spadkobierców - nowe zasady od 1 czerwca 2018 r.,
 • pozostałe zmiany.

Zmiany w podatku dochodowym od sierpnia 2017 r., w tym:

 • zmiany w zakresie podatku u źródła od biletów lotniczych,
 • nowa jednorazowa amortyzacja środków trwałych do 100.000 zł,
 • amortyzacja środków trwałych po dokonaniu jednorazowego odpisu,
 • zasady liczenia nowego limitu w zależności od formy działalności, m.in. w spółkach osobowych,
 • nowa amortyzacja a późniejsze zbycie środka trwałego, likwidacja działalności lub przejście na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Dokumentacja dla cen transferowych od 1 stycznia 2017 r., w tym:

 • przedłużenie terminu sporządzenia dokumentacji za 2017 r.,
 • trzypoziomowa dokumentacja dla cen transferowych: local file, master file, domestic file;
 • obowiązek sporządzenia analizy porównawczej - kogo dotyczy i co powinien zawierać,
 • nowe obowiązki raportowe i sprawozdawcze dla podmiotów dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • nowy zakres transakcji i zdarzeń podlegających dokumentowaniu,
 • nowy zakres dokumentacji dla cen transferowych,
 • nowe wymogi dotyczące dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • praktyczne doświadczenia związane ze sporządzaniem dokumentacji dla cen transakcyjnych,
 • zasady wypełniania CIT-TP.

Najnowsze wyroki i interpretacje organów podatkowych, w tym:

 • przedawnienie straty w uchwale NSA,
 • certyfikat rezydencji - nowe stanowisko Ministerstwa Finansów,
 • wynajem urządzeń za granicą a podatek u źródła,
 • nieodpłatne świadczenia,
 • bonusy, nagrody, konkursy.

Pytania i odpowiedzi.


HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Dorota Kosacka-Olszewska Członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców PodatkowychDoradca podatkowy (nr wpisu 06598), ceniony wykładowca na organizowanych w całym kraju konferencjach i szkoleniach z prawa podatkowego. Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu podatków, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i prawa gospodarczego, w tym:

- kilkuset artykułów o tematyce prawno-podatkowej opublikowanych m.in. na łamach "Rzeczpospolitej", "Gazety Prawnej", miesięcznika "Rachunkowość", "Doradcy Podatnika" oraz
- ponad 100 publikacji książkowych (m.in. "Samochody w firmie od 1 kwietnia 2015 r.", "VAT 2015", "Leksykon podatku dochodowego od osób prawnych 2015", "Leksykon Pracodawcy 2015", "Leksykon działalności gospodarczej", "Dochody uzyskane za granicą").

Wybitny ekspert z zakresu prawa podatkowego oraz problematyki postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych. Specjalizuje się w szczególności w podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowym. Doświadczony, uznany i ceniony konsultant wielu firm, doradza klientom w skomplikowanych transakcjach gospodarczych, przeprowadza audyty podatkowe. Reprezentuje klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym. Członek Rady Celno - Akcyzowej przy Ministerstwie Finansów I i II kadencji.
Członkini Podlaskiego Stowarzyszenia Właścicielek Firm - Klub Kobiet Biznesu, członek Krajowej Komisji Rewizyjnej Krajowej Izby Doradców Podatkowych, członek Komisji Rewizyjnej Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Podatkowego. Była również członkiem Rady Programowej "Monitora Celnego i Podatkowego" oraz redaktorem merytorycznym "Wskazówek podatkowych". Posiada międzynarodowy certyfikat menadżerski wydany przez The Institute of Leadership and Management w Londynie (ILM). 26 marca 2014 r. za całokształt działalności zawodowej i społecznej zajęła I miejsce w kategorii "Kobieta Wzór" w konkursie "Kobiety są przyszłością" organizowanym przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach międzynarodowego projektu Women.


CENA SZKOLENIA

1500 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby

750 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby, w jednym, wybranym dniu szkolenia


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?