Podatki

Podatki 2018

16 - 17 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

Cena szkolenia:
1100 zł

Cel szkolenia

Program

Harmonogram

Prelegenci

Cena

DZIEŃ I

  Podatek VAT - zmiany w roku 2018

Podzielona płatność (split payment)

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego - cel wprowadzenia nowych regulacji
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową
 • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
 • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona dobrowolna
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności - należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, “rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)

Objęcie nowej grupy podatników obowiązkiem przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku

 • kto będzie musiał składać JPK_VAT
 • wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT - zakres modyfikacji
 • JPK_VAT jako podstawowe narzędzie kontroli podatkowej w obliczu upowszechnienia obowiązku składania - praktyka administracji skarbowej
 • przewidywane kierunki rozwoju JPK w przyszłości

Nowe przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 • co ze starymi kasami fiskalnymi?
 • jakie warunki spełniać muszą nowe kasy fiskalne, zakupione w 2018 r.?
 • faktury wystawione dla sprzedaży paragonowej - nowe wymagania

Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności

 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów
 • nowe zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe, potwierdzające rzetelność rozliczeń kontrahentów
 • projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający możliwość szerszej weryfikacji kontrahentów (tzw. STIR)
 • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego

.

  Aktualne problemy w VAT

Odliczanie podatku naliczonego

 • faktura oraz inne dokumenty niezbędne do odliczenia - jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć VAT?
 • termin odliczenia podatku naliczonego
 • pusta faktura, znikający kontrahent, karuzela podatkowa, wyłudzenia - jak minimalizować ryzyko związane z nieuczciwością/nierzetelnością kontrahentów?
 • ograniczenie prawa do odliczenia - kiedy organy mogą odmówić podatnikowi odliczenia VAT?
 • należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • dopuszczalny zakres wymaganej od podatników weryfikacji dostawców - aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
 • sposoby zapewnienia należytej staranności - dlaczego należyta staranność to odpowiedzialność całej firmy, a nie tylko działu finansowo-księgowego?

Faktura VAT

 • faktury elektroniczne - jak archiwizować, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • faktury wadliwe a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • faktury korygujące - rozliczenie, przeliczenie z waluty obcej, możliwość ujęcia korekty w przypadku braku potwierdzenia odbioru

Opodatkowanie VAT kar umownych i odszkodowań - aktualne orzecznictwo oraz interpretacje

Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym

 • zasady rozliczania VAT w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych - pojęcie podwykonawcy oraz załącznik nr 14 do ustawy o VAT jako podstawowe źródła wątpliwości
 • elektronika przenośna a odwrotne obciążenie - jak wyliczać limit 20.000 złotych przewidziany dla jednolitej gospodarczo transakcji?

VAT w transakcjach międzynarodowych

 • zasady stosowania stawki 0% i dokumentowania transakcji, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kwestionowania stawki 0%?
 • dostawa z montażem - różnice w rozliczeniu VAT
 • zasady odliczenia podatku naliczonego od WNT i importu usług (moment otrzymania faktury a prawo do odliczenia, faktury otrzymane z opóźnieniem, duplikaty faktur, jak ujmować korekty)
 • ustalenie miejsca świadczenia usług i rozliczenie VAT od usług świadczonych między kontrahentami z różnych krajów (m.in. zasada ogólna, usługi związane z nieruchomościami, rejestracja kontrahenta zagranicznego w Polsce a rozliczenie VAT itp.)

DZIEŃ II

  Podatki dochodowe - zmiany w roku 2018

Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika - obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł

 • definicja zysków kapitałowych
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
 • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu - co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła

Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym

 • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
 • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych

Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
 • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych

Ograniczenia związane z wykorzystywaniem podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej

 • nowe zasady powstania oraz rozwiązania PGK
 • możliwość weryfikowania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK pod kątem rynkowości
 • PGK a dokumentacja cen transferowych

Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe, budynki biurowe)

 • wyodrębnienie kategorii dochodów z nieruchomości - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
 • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
 • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania

Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu

Zmiany w zakresie ryczałtowego opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (np. prywatny wynajem mieszkań)

Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej od 2018 roku - rozszerzenie korzyści dla podatników prowadzących działalność innowacyjną

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu faktur regulowanych przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy inny, niż zgłoszony w urzędzie skarbowym

Zmiany dotyczące cen transferowych - zniesienie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych poprzez udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Zmiany dotyczące limitów stosowania zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • finansowanie działalności socjalnej ze środków ZFŚS
 • sprzedaż premiowa oraz konkursy
 • świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów, rencistów)
 • zapomogi

Modyfikacja zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych

  Aktualne problemy w podatkach dochodowych

Czynności nieodpłatne (reklama, reprezentacja, świadczenia na rzecz pracowników) - omówienie konsekwencji w CIT/PIT

 • przekazanie gadżetów z logo firmy, ulotek i katalogów reklamowych
 • prezenty dla kontrahentów
 • napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy, spotkania z kontrahentami poza firmą
 • szkolenia i konferencje dla kontrahentów
 • imprezy okolicznościowe
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody służbowe, telefony, laptopy służbowe, pakiety medyczne, koszty transportu do miejsca pracy i do domu, przekazanie ubioru pracownikowi, świadczenia o charakterze okolicznościowym, bony towarowe, prezenty świąteczne, imprezy integracyjne, szkolenia, ZFŚS)
 • udział w targach i imprezach wystawienniczych, wydatki na wyposażenie i dekorację biura, sponsoring, sprzedaż premiowa, sprzedaż “za złotówkę”, konkursy i loterie, programy lojalnościowe i motywacyjne, rabaty, premie pieniężne

Moment ujęcia sprzedaży i zakupu na gruncie CIT

 • przychody rozpoznawane memoriałowo - problemy związane z określeniem daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
 • zaliczki, przedpłaty, rozliczenia okresowe - moment powstania przychodu
 • wcześniejsze wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w CIT
 • korekty sprzedaży i zakupu - w którym momencie ujmować?
 • przychody i koszty na przełomie roku - prawidłowe ujęcie
 • problematyczne kategorie kosztowe (odszkodowania, kary umowne, koszty procesów sądowych, VAT zagraniczny, samochody w firmie)

Rozliczenie podróży służbowych na gruncie CIT i PIT

 • pojęcie podróży służbowej
 • rozliczenie diety w podróży krajowej i zagranicznej (wyżywienie dla pracownika, wypłata diet w kwotach wyższych od limitu, rezygnacja z diety w miejsce finansowania posiłków)
 • rozliczenie podróży samochodem prywatnym pracownika lub samochodem wynajętym - ewidencja przebiegu, koszty wynajmu, paliwo, autostrady, parkingi
 • rozliczenie pozostałych wydatków poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej - wymogi dokumentacyjne (faktura, paragon, bilet, oświadczenie), limity
 • należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu pracodawcy oraz przychód pracownika - aktualne orzecznictwo
Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.

Zarejestruj się ON-LINE

lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:

Jezeli mają Państwo pytania związane ze szkoleniem, prosimy o kontakt: info@wlr.com.pl

Cennik szkolenia

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)

Masz pytanie związane z tym szkoleniem?


Podatki

Podatki 2018

16 - 17 kwietnia 2018 r.

Millennium Plaza, Al. Jerozolimskie 123, 02-017 Warszawa

CEL SZKOLENIA


PROGRAM

DZIEŃ I

  Podatek VAT - zmiany w roku 2018

Podzielona płatność (split payment)

 • nowe przepisy dotyczące podzielonej płatności i ich wpływ na realizację prawa do odliczenia podatku naliczonego - cel wprowadzenia nowych regulacji
 • na czym polega podzielona płatność i w jaki sposób wpływać może na płynność finansową
 • nowy komunikat bankowy służący do realizacji przelewu w systemie podzielonej płatności, konieczność dostosowania systemów płatniczych w firmach do zmian
 • kto decyduje o zastosowaniu metody podzielonej płatności, czy jest ona dobrowolna
 • zakres ingerencji urzędu skarbowego i banku w środki zgromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, możliwość korzystania ze środków przez podatnika oraz ich wypłaty
 • korzyści z zastosowania podzielonej płatności - należyta staranność, brak odpowiedzialności solidarnej z dostawcą za jego zaległości podatkowe, brak sankcji VAT, niższe odsetki od zaległości podatkowej w VAT, “rabat” przy zapłacie podatku VAT do urzędu skarbowego przed terminem
 • zalety oraz wady korzystania z podzielonej płatności
 • omówienie praktycznych przykładów zastosowania podzielonej płatności (dla różnych branż i modeli działalności, z uwzględnieniem pytań i przykładów zgłaszanych na bieżąco przez uczestników szkolenia)

Objęcie nowej grupy podatników obowiązkiem przekazywania JPK_VAT od 1 stycznia 2018 roku

 • kto będzie musiał składać JPK_VAT
 • wprowadzenie nowej struktury JPK_VAT - zakres modyfikacji
 • JPK_VAT jako podstawowe narzędzie kontroli podatkowej w obliczu upowszechnienia obowiązku składania - praktyka administracji skarbowej
 • przewidywane kierunki rozwoju JPK w przyszłości

Nowe przepisy w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące

 • co ze starymi kasami fiskalnymi?
 • jakie warunki spełniać muszą nowe kasy fiskalne, zakupione w 2018 r.?
 • faktury wystawione dla sprzedaży paragonowej - nowe wymagania

Zmiany dotyczące tzw. należytej staranności

 • pojęcie należytej staranności w dotychczasowym orzecznictwie NSA oraz praktyce aparatu skarbowego
 • zasady należytej staranności przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów
 • nowe zaświadczenia wydawane przez urzędy skarbowe, potwierdzające rzetelność rozliczeń kontrahentów
 • projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzający możliwość szerszej weryfikacji kontrahentów (tzw. STIR)
 • utworzenie rejestru podatników VAT czynnych obejmującego numery rachunków bankowych zgłoszonych do urzędu skarbowego oraz odpowiedzialność solidarna nabywcy z dostawcą za jego zaległości podatkowe, w przypadku dokonania płatności za fakturę na rachunek inny niż zgłoszony przez dostawcę do urzędu skarbowego

.

  Aktualne problemy w VAT

Odliczanie podatku naliczonego

 • faktura oraz inne dokumenty niezbędne do odliczenia - jakie warunki muszą być spełnione, aby odliczyć VAT?
 • termin odliczenia podatku naliczonego
 • pusta faktura, znikający kontrahent, karuzela podatkowa, wyłudzenia - jak minimalizować ryzyko związane z nieuczciwością/nierzetelnością kontrahentów?
 • ograniczenie prawa do odliczenia - kiedy organy mogą odmówić podatnikowi odliczenia VAT?
 • należyta staranność a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • dopuszczalny zakres wymaganej od podatników weryfikacji dostawców - aktualne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE
 • sposoby zapewnienia należytej staranności - dlaczego należyta staranność to odpowiedzialność całej firmy, a nie tylko działu finansowo-księgowego?

Faktura VAT

 • faktury elektroniczne - jak archiwizować, na co zwrócić szczególną uwagę?
 • faktury wadliwe a prawo do odliczenia podatku naliczonego
 • faktury korygujące - rozliczenie, przeliczenie z waluty obcej, możliwość ujęcia korekty w przypadku braku potwierdzenia odbioru

Opodatkowanie VAT kar umownych i odszkodowań - aktualne orzecznictwo oraz interpretacje

Odwrotne obciążenie w obrocie krajowym

 • zasady rozliczania VAT w przypadku usług budowlanych oraz budowlano-montażowych - pojęcie podwykonawcy oraz załącznik nr 14 do ustawy o VAT jako podstawowe źródła wątpliwości
 • elektronika przenośna a odwrotne obciążenie - jak wyliczać limit 20.000 złotych przewidziany dla jednolitej gospodarczo transakcji?

VAT w transakcjach międzynarodowych

 • zasady stosowania stawki 0% i dokumentowania transakcji, jak zabezpieczyć się przed ryzykiem kwestionowania stawki 0%?
 • dostawa z montażem - różnice w rozliczeniu VAT
 • zasady odliczenia podatku naliczonego od WNT i importu usług (moment otrzymania faktury a prawo do odliczenia, faktury otrzymane z opóźnieniem, duplikaty faktur, jak ujmować korekty)
 • ustalenie miejsca świadczenia usług i rozliczenie VAT od usług świadczonych między kontrahentami z różnych krajów (m.in. zasada ogólna, usługi związane z nieruchomościami, rejestracja kontrahenta zagranicznego w Polsce a rozliczenie VAT itp.)

DZIEŃ II

  Podatki dochodowe - zmiany w roku 2018

Rozdzielenie w ustawie o CIT dochodów z zysków kapitałowych od pozostałych dochodów podatnika - obowiązek odrębnego rozliczania dochodów w ramach ww. dwóch źródeł

 • definicja zysków kapitałowych
 • przychody z udziału w zyskach osób prawnych jako jeden z rodzajów zysków kapitałowych
 • przypisywanie kosztów do odpowiedniego źródła przychodu - co z kosztami pośrednimi, których nie da się jednoznacznie przypisać do jednego źródła

Ograniczenie finansowania długiem zewnętrznym

 • nowy limit odliczalności kosztów finansowania zewnętrznego (również koszty finansowania ponoszone na rzecz podmiotów niepowiązanych)
 • jak wyliczyć wartość limitu oraz wartość odsetek, którą podatnik może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu
 • katalog kosztów uznawanych za koszty finansowania dłużnego (odsetki, część odsetkowa raty leasingowej, koszty odsetek od opóźnień w zapłacie zobowiązań oraz inne)
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych

Ograniczenie kosztów związanych z usługami i wartościami niematerialnymi i prawnymi

 • rodzaje należności i usług objętych ograniczeniem (usługi reklamowe, doradcze, zarządzania i inne)
 • zasady obliczania limitu odliczalności kosztów
 • kwota wolna od ograniczeń (zaliczenie w całości do KUP)
 • możliwość rozliczenia kwot wyłączonych z KUP w kolejnych latach podatkowych
 • praktyczne przykłady wpływu nowych przepisów na pozycję podatkową podmiotów ponoszących wysokie koszty usług niematerialnych

Ograniczenia związane z wykorzystywaniem podatkowej grupy kapitałowej do optymalizacji podatkowej

 • nowe zasady powstania oraz rozwiązania PGK
 • możliwość weryfikowania transakcji pomiędzy podmiotami tworzącymi PGK pod kątem rynkowości
 • PGK a dokumentacja cen transferowych

Wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne o znacznej wartości (np. galerie handlowe, budynki biurowe)

 • wyodrębnienie kategorii dochodów z nieruchomości - katalog nieruchomości oraz limit ich wartości, które będą powodowały powstanie obowiązku podatkowego
 • używanie obiektu na cele własne a obowiązek podatkowy
 • podatek dochodowy a dodatkowe opodatkowanie dochodów z nieruchomości - zasady zapłaty i odliczania

Podwyższenie limitu wartości środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającego jednorazowe zaliczenie wydatków na ich nabycie do kosztów uzyskania przychodu

Zmiany w zakresie ryczałtowego opodatkowania przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (np. prywatny wynajem mieszkań)

Zmiany w zakresie ulgi badawczo-rozwojowej od 2018 roku - rozszerzenie korzyści dla podatników prowadzących działalność innowacyjną

Wyłączenie z kosztów uzyskania przychodu faktur regulowanych przelewem na rachunek bankowy sprzedawcy inny, niż zgłoszony w urzędzie skarbowym

Zmiany dotyczące cen transferowych - zniesienie obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych dla podmiotów powiązanych poprzez udział Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego

Zmiany dotyczące limitów stosowania zwolnień w podatku dochodowym od osób fizycznych

 • finansowanie działalności socjalnej ze środków ZFŚS
 • sprzedaż premiowa oraz konkursy
 • świadczenia na rzecz byłych pracowników (emerytów, rencistów)
 • zapomogi

Modyfikacja zasad opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych

  Aktualne problemy w podatkach dochodowych

Czynności nieodpłatne (reklama, reprezentacja, świadczenia na rzecz pracowników) - omówienie konsekwencji w CIT/PIT

 • przekazanie gadżetów z logo firmy, ulotek i katalogów reklamowych
 • prezenty dla kontrahentów
 • napoje i posiłki dla kontrahentów w trakcie spotkań w siedzibie firmy, spotkania z kontrahentami poza firmą
 • szkolenia i konferencje dla kontrahentów
 • imprezy okolicznościowe
 • świadczenia na rzecz pracowników i współpracowników (samochody służbowe, telefony, laptopy służbowe, pakiety medyczne, koszty transportu do miejsca pracy i do domu, przekazanie ubioru pracownikowi, świadczenia o charakterze okolicznościowym, bony towarowe, prezenty świąteczne, imprezy integracyjne, szkolenia, ZFŚS)
 • udział w targach i imprezach wystawienniczych, wydatki na wyposażenie i dekorację biura, sponsoring, sprzedaż premiowa, sprzedaż “za złotówkę”, konkursy i loterie, programy lojalnościowe i motywacyjne, rabaty, premie pieniężne

Moment ujęcia sprzedaży i zakupu na gruncie CIT

 • przychody rozpoznawane memoriałowo - problemy związane z określeniem daty wykonania usługi, wydania rzeczy i zbycia prawa majątkowego,
 • zaliczki, przedpłaty, rozliczenia okresowe - moment powstania przychodu
 • wcześniejsze wystawienie faktury a obowiązek podatkowy w CIT
 • korekty sprzedaży i zakupu - w którym momencie ujmować?
 • przychody i koszty na przełomie roku - prawidłowe ujęcie
 • problematyczne kategorie kosztowe (odszkodowania, kary umowne, koszty procesów sądowych, VAT zagraniczny, samochody w firmie)

Rozliczenie podróży służbowych na gruncie CIT i PIT

 • pojęcie podróży służbowej
 • rozliczenie diety w podróży krajowej i zagranicznej (wyżywienie dla pracownika, wypłata diet w kwotach wyższych od limitu, rezygnacja z diety w miejsce finansowania posiłków)
 • rozliczenie podróży samochodem prywatnym pracownika lub samochodem wynajętym - ewidencja przebiegu, koszty wynajmu, paliwo, autostrady, parkingi
 • rozliczenie pozostałych wydatków poniesionych przez pracownika w trakcie podróży służbowej - wymogi dokumentacyjne (faktura, paragon, bilet, oświadczenie), limity
 • należności z tytułu podróży służbowych a koszt uzyskania przychodu pracodawcy oraz przychód pracownika - aktualne orzecznictwo

HARMONOGRAM

Dzień pierwszy
09:45 - 10:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
10:00 - 11:30 Szkolenie
11:30 - 11:45 Przerwa kawowa
11:45 - 13:15 Szkolenie
13:15 - 14:00 Lunch
14:00 - 16:30 Szkolenie
16:30 Zakończenie pierwszego dnia szkolenia
Dzień drugi
08:45 - 09:00 Rejestracja i przywitanie uczestników
09:00 - 10:30 Szkolenie
10:30 - 10:45 Przerwa kawowa
10:45 - 12:30 Szkolenie
12:30 - 13:15 Lunch
13:15 - 15:30 Szkolenie
15:00 Zakończenie szkolenia

PRELEGENCI

Łukasz Chłond Doświadczenie zdobywał w czołowych spółkach świadczących usługi doradztwa podatkowego; specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów klientów z zakresu podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, a także w kreowaniu rozwiązań pozwalających na legalną optymalizację obciążeń podatkowych; doświadczony trener, współpracuje z liderami polskiego rynku szkoleń podatkowych; autor licznych publikacji w prasie codziennej oraz branżowej.


CENA SZKOLENIA

850 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pierwszych 10 zgłoszeń)

1100 + 23% VAT
koszt udziału jednej osoby (dla pozostałych zgłoszeń)


Zarejestruj się ON-LINE
lub pobierz, wypełnij i odeślij formularz zgłoszeniowy:


Masz pytanie związane z tym szkoleniem?